บุคลากรของศูนย์ PRO-GREEN

รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ

ผู้อำนวยการศูนย์

A short bio with personal history, key achievements, or an interesting fact.

Email me: niramon@econ.tu.ac.th

ผศ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์

รองผู้อำนวยการศูนย์
ด้าน Green Economy

A short bio with personal history, key achievements, or an interesting fact.

Email me: anin@econ.tu.ac.th

ผศ.ชล บุนนาค

รองผู้อำนวยการศูนย์
ด้าน Sustainable Development

A short bio with personal history, key achievements, or an interesting fact.

Email me: chol@econ.tu.ac.th

พิมพ์นารา รอดกุล

ผู้จัดการศูนย์

A short bio with personal history, key achievements, or an interesting fact.

Email me: pimnara@progreencenter.org

คมศักดิ์ สว่างไสว

ผู้ประสานงานด้านวิชาการ

A short bio with personal history, key achievements, or an interesting fact.

Email me: komsak@progreencenter.org

ศรัณย์ ประวิตรางกูร

นักวิจัยประจำศูนย์

A short bio with personal history, key achievements, or an interesting fact.

Email me: sarun@progreencenter.org