สกว.จับมือเศรษฐศาสตร์ มธ. ตั้งศูนย์วิจัยเศรษฐกิจสีเขียว

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานแถลงข่าวเพื่อเปิดตัวศูนย์วิจัยฯ อย่างเป็นทางการและจัดการเสวนาหัวข้อ “Research Gap on Thailand Green
Economy” พร้อมทั้งการประชุมเครือข่ายวิจัยด้านเศรษฐกิจสีเขียว เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว เข้าร่วมแถลงข่าว

 

12339499_1674440166174493_1753799818927396294_o

ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว ยังมีภารกิจในการติดตาม วิเคราะห์กระแสและสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจสีเขียว จึงได้จัดทำจุลสาร “จับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว” มีกำหนดเผยแพร่ราย 3 เดือน ซึ่งเนื้อหาของจุลสารจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียวเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียวในในมิติต่างๆ ซึ่งเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป โดยเนื้อหาในฉบับปฐมฤกษ์นี้ ประกอบด้วย บทความเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว ธุรกิจสีเขียว ผลิตภัณฑ์สีเขียว ปัญหาขยะ และสังคมคาร์บอนต่ำ โดยจะเผยแพร่ไปยังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปด้วย

DSCF4516.JPG

โดยในงานนี้ตั้งแต่เวลา 14.00-15.30 น. ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว ยังได้จัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ “Research Gap on Thailand Green Economy” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายและมีองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจสีเขียว ประกอบด้วย นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวลดาวัลย์ คำภา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ เลขาธิการสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย โดยมี รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

%d bloggers like this: