จับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว ฉบับที่ 1 | ปีที่ 1 | พ.ศ. 2558

เรื่องราวที่น่าสนใจในฉบับ

บทบรรณาธิการ

จุลสารนี้ถือเป็นฉบับปฐมกฤษ์ของศูนย์วิจัยนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว หรือ ศูนย์ PRO-Green ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวทางวิชาการ นโยบายและมาตรการ รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสีเขียวที่เหมาะสมกับประเทศไทยขึ้น ทำการพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการของนักวิจัยทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสีเขียว

รวมทั้งการเชื่อมโยงกับหน่วยงานการกำหนดนโยบาย กลุ่มภาคธุรกิจ กลุ่มประชาสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นตัวกลางในการสื่อสารเพื่อให้เกิดการสร้างข้อเสนอแนะทางนโยบายที่เหมาะสมกับประเทศไทย รวมทั้งการนำเอาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ และสนับการเรียนการสอน การให้การปรึกษาวิทยานิพนธ์และสาระนิพนธ์แก่นักศึกษา อันนำไปสู่การสร้างนักวิจัยในอนาคต

ขอบเขตงานของศูนย์ PRO-Green ประกอบด้วยสามด้าน คือ

1. สร้างองค์ความรู้และเครือข่ายวิชาการ

  • การติดตาม วิเคราะห์กระแส และสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจสีเขียว
  • สร้างเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของนักวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ
  • การประชุมพิจารณาร่างข้อเสนอโครงการวิจัย

2. ขับเคลื่อนนโยบาย

  • เป็น “กระจกส่อง” นโยบายให้กับรัฐบาลในด้านเศรษฐกิจสีเขียว
  • พัฒนากลไกเชื่อมประสานทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เหมาะสม
  • นำผลงานไปสู่การใช้งานในเชิงปฏิบัติ

3. เผยแพร่องค์ความรู้และสร้างบุคลากร

  • สนับสนุนการเรียนการสอนจากองค์ความรู้ของศูนย์ เพื่อผลิตบัณฑิตให้กับสังคม
  • เปิดการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน
  • เผยแพร่องค์ความรู้ ผ่านการตีพิมพ์เผยแพร่ และการจัดอบรมและสัมมนาต่อสาธารณะ

 

ชยันต์  ตันติวัสดาการ

%d bloggers like this: