ศูนย์ PRO-GREEN ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย หัวข้อ “เศรษฐกิจสีเขียวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว (PRO-Green) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ

 

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย “เศรษฐกิจสีเขียวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

โดยมีโจทย์วิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้

 • ผลกระทบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่อสุขภาพ (การใช้สารเคมีในภาคเกษตร/อุตสาหกรรม/บริการ)
 • การจัดการผังเมืองและการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
 • ระบบการขนส่งมวลชนกับวิถีชีวิตในเมือง
 • เกษตรอินทรีย์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (มิติการผลิต/การตลาด/สุขภาพ/ระบบนิเวศ)
 • การปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง (Adaptation)
 • สังคมผู้สูงอายุ กับ การเปลี่ยนแปลงสังคมและเศรษฐกิจ
 • การพัฒนาธุรกิจสำหรับสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม/ส่งเสริม CSR (การตลาด/การเงิน)
 • โครงสร้างสถาบัน (institution structure) เช่น การปรับปรุงกฎหมาย องค์กรท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ
 • ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ/การค้าระหว่างประเทศ
 • การส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาอย่างยืนตลอดสายโซ่อุปทาน
 • มาตรการทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว
 • การส่งเสริมการท่องเที่ยวกับความยั่งยืนของประเทศ/ธุรกิจ/ชุมชน

 

ท่านสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านศูนย์ PRO-Green เพื่อขอรับทุนวิจัยจากสกว.ได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กำหนดปิดรับข้อเสนอรอบที่ 1 สำหรับ เขตกทม.และปริมณฑล: วันที่ 30 เมษายน 2559

กำหนดปิดรับข้อเสนอรอบที่ 1 สำหรับต่างจังหวัด: วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

 

ส่งข้อเสนอหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200

โทรศัพท์  096-7515073 , 02 224 0147-8 , 02 613 2461

โทรสาร 02 224 0147 E-mail: progreenecon@gmail.com

 

%d bloggers like this: