กิจกรรมเสวนาจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว 2560

ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว (PRO-Green) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานเสวนาจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว เรื่อง “มุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียวด้วยการบริโภคที่ยั่งยืน” และงานเสวนาหัวข้อ “ความเชื่อมโยงระหว่างการขับเคลื่อน SDGs ในประเทศไทกับการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 – 16.30 .
ณ ห้องกมลมาศ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

—ภาคเช้า—

การเสวนาจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว เรื่อง “มุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียวด้วยการบริโภคที่ยั่งยืน”

10:00 – 10:15 น.     ลงทะเบียน
10:15 – 10:30 น.     เปิดงานเสวนาช่วงเช้า
รศ
.ดร.ชนาธิป ผาริโน ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สกว.
รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10:30 – 12:00 น.     เสวนาจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียวในหัวข้อ มุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียวด้วยการบริโภคที่ยั่งยืน
ดร.พรพิมล วราทร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2017-02-03 – DEQP
                                ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2017-02-03 – OAE
                                คุณสมปอง อาจณรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
คุณนำพล ลิ้มประเสริฐ รองประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2017-02-03 – FTI
                                ผู้ดำเนินรายการ รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12:00 – 12:30 น.     แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้ดำเนินรายการ รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

— ภาคบ่าย —

งานเสวนาหัวข้อ “ความเชื่อมโยงระหว่างการขับเคลื่อน SDGs ในประเทศไทยกับการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว

13:30 – 14:00 น.     ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
14:00 – 14:15 น.     เปิดงานเสวนาช่วงบ่าย
.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14:15 – 15:30 น.     เสวนาในหัวข้อ ความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจสีเขียวกับ SDGs
และการขับเคลื่อน SDGs ในประเทศไทย
รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ ผู้อานวยการศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว
2017-02-03 – Pro-Green
                                .ชล บุนนาค หัวหน้าโครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน
2017-02-03 – SDG Move
                                ผู้ดำเนินรายการ รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15:30 – 16:00 น.     นำเสนอโอกาสและกรอบการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว
รศ
.ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาการ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว
(เอกสารนำเสนอได้รวมไว้กับไฟล์ก่อนหน้าแล้ว)
16:00 – 16:30 น.     แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้ดำเนินรายการ อ
.ชล บุนนาค คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/2nUQIh
สอบถามเพิ่มเติม contact@progreencenter.org

%d bloggers like this: