การเสวนาจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียวปี 2560 ครั้งที่ 2 (เชียงใหม่)

ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว (PRO-Green) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ขอเชิญท่านเข้าร่วมการเสวนาจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียวปี 2560 ครั้งที่ 2 (เชียงใหม่) เรื่อง “การมุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียวด้วยการบริโภคที่ยั่งยืน และการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว”

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ โรงแรม เชียงใหม่ แกรนด์วิลล์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.เชียงใหม่


+กำหนดการ+

08.30 – 09.00 น.   ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

09.00 – 09.15 น.   กล่าวเปิดงานเสวนาและแนะนำศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว
โดย รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

PRO-Green เปิดโจทย์ 20_Mar_2560_Sec1

09.15 – 10.15 น.   การเสวนาหัวข้อ “มุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียวด้วยการบริโภคที่ยั่งยืน”
โดย
คุณชานนท์ คำทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่
– การส่งเสริมการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
คุณเฉลิมชาติ นครังกุล ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
– การส่งเสริมการค้าสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
คุณอรช บุญหลง เครือข่ายเชียงใหม่เขียวสวยหอม
– การให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในการซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10.15 – 10.30 น.   แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ร่วมงาน
ผู้ดำเนินรายการ รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10.30 – 11.30 น.   การพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว
โดย รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

PRO-Green เปิดโจทย์ 20_Mar_2560_Sec2

11.30 – 12.00 น   แลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้เข้าร่วมงาน
ผู้ดำเนินรายการ รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

———————————-

ลงทะเบียนฟรีได้ที่ https://goo.gl/forms/QRiMa3zKmj78P2hE3

seminar-chiangmai-poster-edited4.5

%d bloggers like this: