9 ข้อเท็จจริงที่น่าตกใจมากที่สุดของการสูญพันธุ์ระดับโลก

1) พืชและสัตว์ที่เสี่ยงสูญพันธุ์มีมากกว่า 1 ล้านสปีชีส์ ซึ่งมากที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ

2) ประชากรสัตว์ ได้แก่ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ นก ปลา สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และสัตว์เลื้อยคลาน มีจำนวนลดลงประมาณ 68% ระหว่างปี 1970 – 2016

3) อนุภูมิภาคเขตร้อนของอเมริกามีประชากรสัตว์ป่าลดลงถึง 94% ในช่วงเวลา 50 ปีที่ผ่านมา (1970 – 2020) ซึ่งเป็นอัตราการลดลงของขนาดประชากรสัตว์ป่ามากกว่าพื้นที่ใดๆ ในโลก

4) สปีชีส์มีความถี่การตายในปัจจุบันสูงขึ้นถึง 1,000 เท่า เมื่อเทียบกับ 60 ล้านปีที่แล้ว

5) ประชากรสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดมีจำนวนลดลงเฉลี่ย 84% ระหว่างปี 1970 – 2018 ซึ่งเป็นอัตราการลดลงอย่างรวดเร็วมากกว่าสปีชีส์อื่นๆ

6) ป่าเขตร้อนถูกทำลายไปกว่า 100 ล้านเฮกตาร์ ระหว่างปี 1980 – 2000 เนื่องจากการทำฟาร์มปศุสัตว์ในลาตินอเมริกา และการทำฟาร์มเพราะปลูกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

7) พืชเกือบ 40% เสื่ยงต่อการสูญพันธุ์ ซึ่งรวมถึงพืชที่พึ่งถูกค้นพบด้วย ดังนั้นจึงต้องเร่งระบุสปีชีส์พืชใหม่ๆ ก่อนที่มันจะสูญพันธุ์

8) สปีชีส์แมลงลดลงอย่างน่าตกใจถึง 40% ในรอบทศวรรษ เนื่องจากถิ่นที่อยู่อาศัยถูกบุกรุกเพื่อทำการเกษตรอุตสาหกรรม

9) นกในท้องถิ่นประมาณ 3.5% ได้สูญพันธุ์ตั้งแต่ปี 2016 และนกที่เสี่ยงสูญพันธุ์กว่า 23% เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อ้างอิง https://www.weforum.org/agenda/2020/11/extinction-facts-wildlife-attenborough/

%d bloggers like this: