นักวิทยาศาสตร์เสนอโรดแมปปรับปรุงการสังเกตการณ์ทางสิ่งแวดล้อมในมหาสมุทรอินเดีย

นักวิทยาศาสตร์กว่า 60 คน ได้เสนอคำแนะนำเพื่อปรับปรุง Indian Ocean Observing System (IndOOS) ซึ่งเป็นระบบสังเกตการณ์ทางสิ่งแวดล้อมในมหาสมุทรอินเดีย เพื่อเข้าใจผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากมนุษย์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้มหาสมุทรอินเดียร้อนขึ้นเร็วกว่ามหาสมุทรอื่นๆ ของโลก

กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งนำโดย Lisa Beal ศาสตราจารย์ด้านวิทยาศาสตร์มหาสมุทรจาก Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science แห่ง University of Miami ได้จัดทำโรดแมปเพื่อปรับปรุง IndOOS ให้ตอบสนองต่อความต้องการทั้งด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคม ซึ่งทำให้การคาดการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมมีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น โดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ได้เสนอคำแนะนำเชิงปฏิบัติจำนวน 136 ข้อ สำหรับระยะเวลา 3 ปี ซึ่งคำแนะนำเหล่านี้ได้ถูกทบทวนในระดับนานาชาติ และตีพิมพ์ใน Bulletin of the American Meteorological Society

กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ได้เรียกร้องการปรับปรุง IndOOS ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน 4 ประเด็นใหญ่ คือ
1) การตรวจวัดทางชีวภาพและเคมีที่เพิ่มมากขึ้นของการประมงและระบบนิเวศน์ที่มีความเสี่ยง
2) การเพิ่มระบบสังเกตการณ์ในเขตร้อนตะวันตก เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับลมมรสุมเพิ่มมากขึ้น
3) การปรับปรุงกระบวนการมหาสมุทรส่วนบน (Upper Ocean Process) ให้ดีขึ้น เพื่อการทำนายปริมาณฝน ความแห้งแล้ง และคลื่นความร้อน ที่มีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้น
4) การเพิ่มระบบสังเกตการณ์ในภูมิภาคชายฝั่งที่สำคัญและมหาสมุทรส่วนลึก เพื่อที่จะจำกัดการผลิตพลังงานในมหาสมุทรอินเดียได้ดียิ่งขึ้น

ถึงแม้ว่ามหาสมุทรอินเดียจะเป็นมหาสมุทรที่เล็กที่สุดในโลก แต่ก็เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของประชากรกว่า 1 ใน 3 ของโลกจาก 22 ประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศกำลังพัฒนาที่เปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่างๆ เช่น การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล และเหตุการณ์สภาพภูมิอากาศสุดขั้ว เป็นต้น นอกจากนี้ มหาสมุทรอินเดียยังมีอิทธิพลต่อสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยของโลก

อ้างอิง https://phys.org/news/2021-01-scientists-road-environmental-indian-ocean.html

%d bloggers like this: