การเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติทางการเกษตรทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 70% ภายในปี ค.ศ. 2036

Argonne National Laboratory หน่วยงานในสังกัด U.S. Department of Energy ได้ทำการศึกษาเรื่อง “Novel technologies for emission reduction complement conservation agriculture to achieve negative emissions from row crop production” ซึ่งตีพิมพ์ใน Proceedings of the National Academy of Sciences โดยพบว่า นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการปฏิบัติทางการเกษตรสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตธัญพืชได้มากถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ภายใน 15 ปีข้างหน้า

การศึกษาได้ระบุถึงการผสมผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่นำมาใช้ได้ง่าย ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เป็นจำนวนมาก และเหมาะสมกับระบบการผลิตในปัจจุบันและตลาดธัญพืชที่จัดตั้งขึ้น รวมทั้งยืนยันว่า การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสามารถบรรลุผลได้ผ่านทางการเกษตรดิจิทัล (digital agriculture) พันธุกรรมพืชผลและจุลินทรีย์ (crop and microbial genetics) และการใช้พลังงานไฟฟ้า (electrification) โดยเทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่านี้จะช่วยขับเคลื่อนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางการเกษตร ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนความยืดหยุ่นของฟาร์ม และรักษาความสามารถในการทำกำไรและผลิตภาพไว้ได้

Argonne National Laboratory ได้พัฒนา GREET (The Greenhouse gases, Regulated Emissions, and Energy use in Technologies Model) ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์วัฏจักรชีวิต เพื่อจำลองการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบองค์รวมของการผลิตธัญพืช

นอกจากนี้ การศึกษายังนำเสนอข้อมูลเชิงลึกสำหรับการพัฒนาแนวทางใหม่ๆ ที่เป็นไปได้ เพื่อการลดการปล่อยคาร์บอนในภาคการเกษตร และเสนอแนะจุดเริ่มต้นสำหรับการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน ตามระยะเวลาของผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ

อ้างอิง https://phys.org/news/2021-06-farming-greenhouse-gas-emissions.html

%d bloggers like this: