งานวิจัยจากสวีเดนชี้ชัด ผู้ชายโสดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าผู้หญิงโสด 16% และการอยู่กันเป็นครอบครัวจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าการอยู่เป็นโสด

Annika Carlsson Kanyama, Jonas Nässén และ René Benders ได้ตีพิมพ์บทความเรื่อง “Shifting expenditure on food, holidays, and furnishings could lower greenhouse gas emissions by almost 40%” ลงใน Journal for Industrial Ecology ซึ่งได้ทำการวิเคราะห์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการของครัวเรือนในสวีเดน โดยครัวเรือนแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ บุคคล ชายโสด และหญิงโสด พบว่า การใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการด้วยจำนวนเงินที่ใกล้เคียงกัน ผู้ชายโสดก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 10 ตันต่อคนต่อปี ส่วนของผู้หญิงโสดคิดเป็น 8.5 ตันต่อคนต่อปี ทำให้ผู้ชายโสดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าผู้หญิงโสดประมาณ 16% ซึ่งความแตกต่างมากที่สุดมาจากการจ่ายค่าน้ำมันรถยนต์ของผู้ชายโสด นอกจากนี้ บุคคลปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียง 6.9 ตันต่อคนต่อปี เนื่องจากพิจารณาบุคคลที่อยู่กันเป็นครอบครัว ซึ่งรวมถึงเด็กๆ ด้วย และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการเดินทางจะถูกแบ่งความรับผิดชอบระหว่างสมาชิกในครอบครัว

อาหารและเครื่องดื่ม วันหยุด และเฟอร์นิเจอร์ เป็นสินค้าและบริการที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 56% – 59% ในครัวเรือน ซึ่งคณะผู้วิจัยได้เสนอทางแก้ไขปัญหานี้ โดยการบริโภคอาหารจากพืชแทนที่การบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นม การกินผักที่ปลูกในท้องถิ่น การซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์หรือการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์มือสอง การใช้รถไฟในวันหยุดแทนที่การใช้เครื่องบินหรือรถยนต์ และการพักผ่อนอยู่กับบ้าน ซึ่งจะทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดสามารถลดลงได้ 36–38% โดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงจำนวนเงินในการใช้จ่าย และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากอาหาร วันหยุด และเฟอร์นิเจอร์จะลดลงเหลือ 30-35% หลังจากเปลี่ยนมาใช้สินค้าและบริการที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อย

Annika Carlsson Kanyama หัวหน้าคณะผู้วิจัยจาก Ecoloop ประเทศสวีเดน ได้ชี้ให้เห็นว่า ผู้หญิงโสดมักใช้จ่ายเงินไปกับการตกแต่งบ้าน สุขภาพ และเสื้อผ้า ส่วนผู้ชายโสดมักใช้จ่ายเงินไปกับค่าน้ำมันรถยนต์ การรับประทานอาหารนอกบ้าน แอลกอฮอล์ และยาสูบ ดังนั้น ควรกำหนดนโยบายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการที่แตกต่างกันสำหรับผู้ชายโสดและผู้หญิงโสด

อ้างอิง
https://www.theguardian.com/…/men-cause-more-climate…
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jiec.13176

%d bloggers like this: