เกี่ยวกับเรา

ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว

เป็นหน่วยงานทางวิชาการที่จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีภารกิจสำคัญคือศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจสีเขียวที่เหมาะสมกับบริบทของไทย อันจะนำไปสู่การสร้างข้อเสนอทางนโยบายและมาตรการที่เหมาะสม รวมทั้งเป็นแหล่งเผยแพร่และสื่อสาร ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจสีเขียวแก่สาธารณชน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: