รายงานประจำปีของศูนย์ PRO-Green

รายงานประจำปีของศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียวนี้เป็นหนึ่งในผลผลิตของความร่วมมือและโครงการเรื่อง พัฒนาศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียวที่ทาง สกว. สนับสนุน จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจสีเขียวในปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการเปิดตัวและรายงานกิจกรรมในระยะ 2 ปีที่ผ่านมาของศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว


ปีที่ 1 (พ.ศ.2559)

ปีที่ 2 (พ.ศ.2560)

E-Book รายงานเศรษฐกิจสีเขียวประจำปี 2560