รายงานประจำปีของศูนย์ PRO-Green

รายงานประจำปีของศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียวนี้เป็นหนึ่งในผลผลิตของความร่วมมือและโครงการเรื่อง พัฒนาศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียวที่ทาง สกว. สนับสนุน จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจสีเขียวในปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการเปิดตัวและรายงานกิจกรรมในระยะ 2 ปีที่ผ่านมาของศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว


ปีที่ 1 (พ.ศ.2559)

ปีที่ 2 (พ.ศ.2560)

E-Book รายงานเศรษฐกิจสีเขียวประจำปี 2560

ปีที่ 3 (พ.ศ.2561-2562)

E-Book รายงานเศรษฐกิจสีเขียวประจำปี 2561-2562

ศูนย์วิจัยฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเศรษกิจสีเขียวให้กับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งในรายงานประจำปีประกอบไปด้วยผลงานทางวิชาการและงานวิจัยของศูนย์ฯทั้ง 3 ปี และสรุปหนังสือชุดความรู้ จำนวน 5 เรื่อง โดยมีเนื้อหาครอบคลุมด้านการผลิตและการบริโภคสีเขียวในมิติต่าง ๆ โดยจัดทำเป็น e-document

%d bloggers like this: