Annual Reports

ศูนย์วิจัย PRO-Green ได้จัดทำรายงานประจำปี เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจสีเขียวให้กับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งในรายงานประจำปีประกอบไปด้วย ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยของศูนย์ฯ


ปีที่ 3 (พ.ศ.2561-2562)

รายงานประจำปีนี้ประกอบไปด้วย ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยของศูนย์ฯ ทั้ง 3 ปี และสรุปหนังสือชุดความรู้ จำนวน 5 เรื่อง โดยมีเนื้อหาครอบคลุมด้านการผลิตและการบริโภคสีเขียวในมิติต่างๆ ซึ่งจัดทำในรูปแบบ e-document

E-Book รายงานเศรษฐกิจสีเขียวประจำปี 2561-2562


ปีที่ 2 (พ.ศ.2560)

E-Book รายงานเศรษฐกิจสีเขียวประจำปี 2560


ปีที่ 1 (พ.ศ.2559)

%d bloggers like this: