งานวิจัยจากสวีเดนชี้ชัด ผู้ชายโสดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าผู้หญิงโสด 16% และการอยู่กันเป็นครอบครัวจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าการอยู่เป็นโสด

Annika Carlsson Kanyama, Jonas Nässén และ René Benders ได้ตีพิมพ์บทความเรื่อง “Shifting expenditure on food, holidays, and furnishings could lower greenhouse gas emissions by almost 40%” ลงใน Journal for Industrial Ecology ซึ่งได้ทำการวิเคราะห์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการของครัวเรือนในสวีเดน โดยครัวเรือนแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ บุคคล ชายโสด และหญิงโสด พบว่า การใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการด้วยจำนวนเงินที่ใกล้เคียงกัน ผู้ชายโสดก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 10 ตันต่อคนต่อปี ส่วนของผู้หญิงโสดคิดเป็น 8.5 ตันต่อคนต่อปี ทำให้ผู้ชายโสดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าผู้หญิงโสดประมาณ 16% ซึ่งความแตกต่างมากที่สุดมาจากการจ่ายค่าน้ำมันรถยนต์ของผู้ชายโสด นอกจากนี้ บุคคลปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียง 6.9 ตันต่อคนต่อปี เนื่องจากพิจารณาบุคคลที่อยู่กันเป็นครอบครัว ซึ่งรวมถึงเด็กๆ ด้วยContinue reading “งานวิจัยจากสวีเดนชี้ชัด ผู้ชายโสดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าผู้หญิงโสด 16% และการอยู่กันเป็นครอบครัวจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าการอยู่เป็นโสด”

แผนพลังงานสะอาดของปธน.ไบเดนจะสร้างผลประโยชน์ 1.43 ล้านล้านดอลลาร์ และช่วยชีวิตชาวอเมริกัน 317,500 คน

แผนพลังงานสะอาดของปธน.ไบเดนจะสร้างผลประโยชน์ 1.43 ล้านล้านดอลลาร์ และช่วยชีวิตชาวอเมริกัน 317,500 คน นักวิจัยจากโครงการ Clean Energy Futures ได้รายงานผลการวิเคราะห์นโยบายมาตรฐานพลังงานสะอาด (Clean Energy Standard) ของประธานาธิบดีโจ ไบเดน โดยพบว่า นโยบายนี้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในการบรรลุเป้าหมายการใช้พลังงานหมุนเวียน 80% ภายในปี ค.ศ. 2030 รวมทั้งทำให้มลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลลดลงเป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถช่วยชีวิตชาวอเมริกันจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้ 9,200 คน ในปี ค.ศ. 2030 และยังช่วยรักษาชีวิตผู้คนได้ประมาณ 317,500 คน ในปี ค.ศ. 2050 นอกจากนี้ อากาศที่สะอาดขึ้นยังก่อให้เกิดผลประโยชน์ด้านสุขภาพที่ได้จากการประเมินมูลค่าปัจจุบันจำนวน 1.13 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งส่งผลให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิคิดเป็น 1.43 ล้านล้านดอลลาร์ ระหว่างปี ค.ศ. 2020-2050 การเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างรวดเร็วจะก่อให้เกิดต้นทุนจากเงินทุนและค่าบำรุงรักษาประมาณ 342,000 ล้านดอลลาร์ จนถึงปี ค.ศ. 2050 แต่ก็สร้างมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ด้านสภาพภูมิอากาศสูงถึง 637,000 ล้านดอลลาร์Continue reading “แผนพลังงานสะอาดของปธน.ไบเดนจะสร้างผลประโยชน์ 1.43 ล้านล้านดอลลาร์ และช่วยชีวิตชาวอเมริกัน 317,500 คน”

การเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติทางการเกษตรทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 70% ภายในปี ค.ศ. 2036

Argonne National Laboratory หน่วยงานในสังกัด U.S. Department of Energy ได้ทำการศึกษาเรื่อง “Novel technologies for emission reduction complement conservation agriculture to achieve negative emissions from row crop production” ซึ่งตีพิมพ์ใน Proceedings of the National Academy of Sciences โดยพบว่า นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการปฏิบัติทางการเกษตรสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตธัญพืชได้มากถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ภายใน 15 ปีข้างหน้า การศึกษาได้ระบุถึงการผสมผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่นำมาใช้ได้ง่าย ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เป็นจำนวนมาก และเหมาะสมกับระบบการผลิตในปัจจุบันและตลาดธัญพืชที่จัดตั้งขึ้น รวมทั้งยืนยันว่า การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสามารถบรรลุผลได้ผ่านทางการเกษตรดิจิทัล (digital agriculture) พันธุกรรมพืชผลและจุลินทรีย์ (crop and microbial genetics) และการใช้พลังงานไฟฟ้า (electrification) โดยเทคโนโลยีใหม่ๆContinue reading “การเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติทางการเกษตรทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 70% ภายในปี ค.ศ. 2036”

4 อุปสรรคใหญ่ของการเงินมหาสมุทรอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันมหาสมุทรโลก (World Ocean Day) นิตยสาร Nature Communications ได้ตีพิมพ์บทความ Financing a Sustainable Ocean Economy โดยมีเนื้อหากล่าวถึง อุปสรรคที่สำคัญในการจัดหาเงินทุนให้กับเศรษฐกิจมหาสมุทรอย่างยั่งยืน ซึ่งมี 4 ประเด็น ดังนี้. ความอ่อนแอของสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดึงดูดการเงินมหาสมุทรอย่างยั่งยืน การลงทุนภาครัฐและเอกชนที่ไม่เพียงพอในระบบเศรษฐกิจมหาสมุทร เนื่องจากขาดโครงการที่มีคุณภาพและน่าลงทุน ซึ่งมีขนาดข้อตกลงและอัตราส่วนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อให้ตรงกับเงินทุนที่มีอยู่ ประชาชนมีวิสัยทัศน์และความสามารถในการพัฒนาโครงการที่จำกัด ทำให้ไม่เป็นที่ดึงดูดใจของนักลงทุน ระดับความเสี่ยงสัมพัทธ์ที่ยอมรับได้ (Relative Risk Profile) ของการลงทุนมหาสมุทรที่สูงขึ้น ซึ่งการประกันภัยและการบรรเทาความเสี่ยงก็ไม่มีสิทธิเข้าไปจัดการได้ ทั้งนี้ ในช่วงก่อนมีการระบาดของ COVID-19 ได้มีการประเมินว่า เศรษฐกิจมหาสมุทรที่มีขนาด 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2010 จะขยายตัวไปถึง 3 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2030 อ้างอิง https://phys.org/news/2021-06-major-barriers-sustainable-ocean-economy.html

แคนาดาสนับสนุนการปฏิบัติทางการเกษตรแบบยั่งยืน จำนวน 148 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

รัฐบาลแคนาดาประกาศการลงทุนในการพัฒนาและการดำเนินงานการปฏิบัติทางการเกษตรแบบยั่งยืน (Sustainable Agriculture Practices) เพื่อต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จำนวน 148 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วง 10 ปีต่อจากนี้ ผ่านทางโปรแกรม Agricultural Climate Solutions (ACS)  ทั้งนี้ โปรแกรม ACS มีเป้าหมายที่จะก่อตั้งเครือข่ายความร่วมมือระดับภูมิภาคของเกษตรกรทั่วทั้งแคนาดา ที่ได้รับการสนับสนุนจากนักวิทยาศาสตร์และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อช่วยกันพัฒนาและแบ่งปันวิธีการที่กักกับคาร์บอน และลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การทำแนวต้นไม้บังลม การจัดการธาตุอาหาร การปลูกพืชคลุมดิน การปลูกพืชแซม และการเปลี่ยนที่ดินเสื่อมโทรมให้มีพืชปกคลุมถาวร เป็นต้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการเพิ่มคุณภาพน้ำและดิน รวมถึงการรับมือกับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย ไฟไหม้ป่า และลมฟ้าอากาศสุดขั้ว สำหรับการดำเนินงานโปรแกรม ACS จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 จะเริ่มในเดือนเมษายนนี้ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาข้อเสนอศูนย์ความร่วมมือภูมิภาคของทุกจังหวัด ส่วนระยะที่ 2 จะเริ่มในช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วงปี 2021 ซึ่งเป็นการมอบทุนสนับสนุนให้กับศูนย์ความร่วมมือภูมิภาคไม่เกิน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯต่อโครงการ อ้างอิง https://www.foodbev.com/news/canada-invests-148m-in-sustainable-agriculture-practices/