Category Archives: activities

This is for any activities organized by PRogreen.

PRO-Green และนักวิจัยจาก Wageningen University and Research ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้พบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง V-ETS

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว และทีมนักวิจัยฯ ได้พบปะพูดคุยกับนักวิจัยจาก Wageningen University and Research ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้เรื่อง “การดำเนินนโยบายตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศไทย หรือ Voluntary Emission Trading Schemes (V-ETS)”

PRO-GREEN และ Global Green Growth Institute (GGGI) ร่วมหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาโครงการด้านเศรษฐกิจสีเขียวในอนาคต

 

ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว (Pro-Green) ได้ร่วมหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาโครงการด้านเศรษฐกิจสีเขียวในอนาคตกับสถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือ Global Green Growth Institute (GGGI) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมการพัฒนาสีเขียว (Green Growth) และส่งเสริมให้ประเทศต่าง ๆ มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อส่งแวดล้อม

อบรมหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนของ สกว. ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกฯ จัดอบรมหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระหว่างวันที่ 30-31 พ.ค. และ 6-8 มิถุนายน 2561 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนจำนวน 30 หน่วยงาน

ทั้งนี้ รศ.ดร. นิรมล สุธรรมกิจ ผอ.ศูนย์ฯ เป็นผู้บรรยายและเป็นกระบวนกรในการเรียนรู้เครื่องมือตลาดคาร์บอน

งานเสวนาประจำปี “Thailand 4.0 : ขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยี”

ขอเชิญร่วมงานเสวนาประจำปีของศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว (PRO-GREEN) โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และ  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานเสวนาทางวิชาการประจำปีภายใต้หัวข้อ Thailand 4.0 : ขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยี” ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 13:00 – 16:30  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเศรษกิจสีเขียวให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนโดยทั่วไป เกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งภายในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 ผ่านทาง
ลิงค์ QR-Code : https://goo.gl/forms/dle1eicTeMIWpjZH2
หรือทางอีเมล contact@progreencenter.org

Poster PRO-Green 121217-01

 

2017_12_20 กำหนดการสัมมนาประจำปี PRO-Green-12017_12_20 กำหนดการสัมมนาประจำปี PRO-Green-2

PRO-Green จัดอบรม SDGs ให้กับครูระดับมัธยม

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมประจักษตราดีไซน์ จังหวัดอุดรธานี ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว (PRO-Green) ร่วมกับ โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) และศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการอบรมครู หัวข้อ SDGs กับทางเลือกของเครื่องมือการเรียนการสอนสำหรับครูสอนสังคมศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา โดยมีครูสังคมศึกษาจากจังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย และจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

ในการอบรม ทีมวิทยากร ได้แก่
รศ.ดร.นิรม สุธรรมกิจ
ดร.ศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ
อ.ชล บุนนาค
อ.อรรถเศรษฐ์ จริยธรรมานุกูล
ดร.ณัฐวิคม พันธ์ุวงศ์ภักดี
ร่วมกันบรรยายเรื่องความเป็นมาของ SDGs และการนำเครื่องมือต่างๆ เช่น เกมส์กระดาน ฯลฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง SDGs และเป็นประโยชน์ต่อการสอนวิชาสังคมศึกษา ทั้งนี้การอบรมครูในครั้งนี้ จัดเป็นครั้งที่ 2 ต่อจากการอบรมครูฯ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับความสนใจจากคุณครูสังคมศึกษาเป็นอย่างมาก โดยคุณครูฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อปรับรุงการอบรมในครั้งต่อไปด้วย