ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการสร้างความสมดุลของการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่สูง

อ.ดร.เดชรัต สุขกำเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นาวิน โสภาภูมิ มูลนิธินโยบายสุขภาวะ บทนำ ความขัดแย้งในการจัดการป่าไม้และที่ดินระหว่างรัฐกับชาวบ้านและชุมชน ในสังคมไทยดำรงมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่รัฐมีการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการจัดการป่าไม้ และพยายามแยกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ออกจากการใช้ประโยชน์ของชาวบ้านและชุมชน เพื่อปกป้องพื้นที่ป่าไม้ไว้เป็นทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ จนก่อให้เกิดปัญหาการทับซ้อนกันระหว่างพื้นที่ทำกินของชาวบ้านและชุมชนท้องถิ่นที่เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นมาก่อนการประกาศเขตป่า กับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ประเภทต่างๆ ของรัฐ

ความตกลงปารีส จุดเปลี่ยนสู่ทิศทางการพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำ

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, คณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน   1. ความเป็นมา ความตกลงปารีส เป็นความตกลงระหว่างประเทศฉบับใหม่เกี่ยวกับการเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้รับมติเห็นชอบจากการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 21 (COP 21) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2015 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นผลลัพธ์ของการเจรจาอย่างเข้มข้นที่ต่อเนื่องยาวนานมากว่า 8 ปีนับตั้งแต่การเจรจาที่บาหลีในปี ค.ศ.2007 ความตกลงฉบับนี้นับเป็นความสำเร็จของการเจรจา แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ในขณะนี้ว่าความตกลงปารีสจะนำไปสู่ความสำเร็จในการจัดการ ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาการเปลียนแปลงภูมิอากาศได้หรือไม่ เนื่องจากต้องรอผลการปฏิบัติจริง นอกจากนี้ ยังต้องมีการเจรจาอีกหลายหัวข้อเกี่ยวกับรายละเอียดของกฎกติกาต่างๆ ในการนำความตกลงปารีสไปสู่การปฏิบัติได้จริง