Business Council of Australia หนุนพรบ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งสู่ Net Zero Target 2050

Business Council of Australia ซึ่งประกอบด้วยบริษัทในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ค้าปลีก การผลิต ธนาคาร และพลังงาน ประกาศสนับสนุนพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่เสนอโดยสมาชิกรัฐสภาอิสระ Zali Steggall ซึ่งตั้งเป้าหมายปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission Target) ในปี 2050 และมีการเรียกร้องให้รัฐบาลออสเตรเลียจัดสรรงบประมาณเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว Business Council of Australia ได้ระบุว่า พรบ.ฉบับนี้มีแนวทางที่อยู่บนฐานของวิทยาศาสตร์และการจัดการความเสี่ยง ซึ่งได้ระบุวิธีการดำเนินงานของภาคธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียไว้แล้ว รวมทั้ง ยังมีการประเมินความเสี่ยงและแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การตั้งคณะกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอิสระ และการรวมแผนที่นำทางการลงทุนทางเทคโนโลยีของรัฐบาลไว้ด้วย นอกจากนี้ Jennifer Westacott ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Business Council of Australia ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า เป้าหมายและกระบวนการที่มุ่งสู่ Net Zero Emission Target จะนำมาซึ่งโอกาสในการจ้างงานใหม่ๆ ความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจภูมิภาคของออสเตรเลียที่เพิ่มสูงขึ้น สถานะการแข่งขันระดับนานาชาติที่เข้มแข็งขึ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืนของการผลิตและรายได้ที่แท้จริง ทั้งนี้ พรบ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ Zali Steggall ยังได้รับการสนับสนุนจากธุรกิจและองค์กรมากกว่าContinue reading “Business Council of Australia หนุนพรบ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งสู่ Net Zero Target 2050”

3 เทรนด์พลังงานหมุนเวียนที่ต้องจับตาในปี 2021

1) การทำลายสถิติในการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนใหม่ International Energy Agency (IEA) รายงานว่า กำลังการผลิตไฟฟ้าใหม่ของโลกในปี 2020 เป็นการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนถึง 90% ซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยบันทึกมา โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ในสหรัฐอเมริกาและจีน แม้ว่าการระบาดของโรคโควิด 19 จะทำให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว แต่ก็ส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทั้งนี้ IEA คาดการณ์ว่า สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา จีน และอินเดีย จะเร่งการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนในปี 2021 ซึ่งน่าจะสร้างสถิติใหม่อีกครั้ง 2) การเพิ่มขึ้นของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับการกักเก็บพลังงานโดยใช้แบตเตอรี่ ต้นทุนของการกักเก็บพลังงานโดยใช้แบตเตอรี่ (Battery Storage) ได้ลดลงอย่างมากเป็นเวลาหลายปี โดยทศวรรษที่แล้วมีต้นทุนระหว่าง $71 – $81 /MWh สำหรับการกักเก็บไฟฟ้าที่ใช้ได้เพียง 4 ชั่วโมง แต่ในปี 2020 ต้นทุนในการเพิ่มอุปกรณ์กักเก็บพลังงานได้ลดลงเหลือ $6 – $12 /MWh เท่านั้น และคาดการณ์ว่าจะลดลงเหลือเพียงแค่ $4 – $9 /MWh ในปีContinue reading “3 เทรนด์พลังงานหมุนเวียนที่ต้องจับตาในปี 2021”

นักวิจัยพบ “การผลิตเนื้อสัตว์อินทรีย์ไม่ทำให้ก๊าซเรือนกระจกลดลง” พร้อมเสนอเก็บ “ภาษีสิ่งแวดล้อมจากการผลิตเนื้อสัตว์”

Maximilian Pieper, Amelie Michalke และ Tobias Gaugler นักวิจัยจาก Technical University of Munich, University of Greifswald และ University of Augsburg พบว่า กระบวนการผลิตเนื้อสัตว์อินทรีย์มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ทั่วไป นักวิจัยทั้งสามท่านได้ศึกษาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตอาหาร 3 ประเภท คือ การผลิตเนื้อสัตว์ทั่วไป การผลิตเนื้อสัตว์อินทรีย์ และการผลิตอาหารจากพืช โดยคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของการผลิต เช่น ก๊าซเรือนกระจกจากการเพาะปลูกและแปรรูปอาหารสัตว์และปุ๋ย และก๊าซมีเทนจากสัตว์และมูลสัตว์ เป็นต้น จากผลการศึกษาพบว่า การผลิตเนื้อสัตว์ทั่วไปกับการผลิตเนื้อสัตว์อินทรีย์มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพราะว่าการเลี้ยงสัตว์อินทรีย์ด้วยอาหารสัตว์ที่ไม่ใส่ปุ๋ยจะทำให้ก๊าซเรือนกระจกลดลง แต่จะมีปริมาณก๊าซมีเทนเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากสัตว์อินทรีย์มีการเจริญเติบโตที่ช้า และได้ปริมาณเนื้อสัตว์น้อยกว่า ทำให้ต้องเลี้ยงสัตว์อินทรีย์เป็นจำนวนมากกว่า โดยเมื่อพิจารณาเนื้อสัตว์แต่ละประเภทพบว่า เนื้อวัวอินทรีย์กับเนื้อวัวทั่วไปมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแตกต่างกันเล็กน้อยมาก เนื้อไก่อินทรีย์มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าเนื้อไก่ทั่วไปเล็กน้อย และเนื้อหมูอินทรีย์มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าเนื้อหมูทั่วไปเล็กน้อย นอกจากนี้ นักวิจัยได้เสนอให้มีการเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมจากการผลิตเนื้อสัตว์ ซึ่งจากผลการคำนวณจะทำให้ราคาเนื้อวัวทั่วไปเพิ่มขึ้นถึง 40% ส่วนเนื้อวัวอินทรีย์มีราคาเพิ่มขึ้นเพียง 25% ส่วนผลิตภัณฑ์จากสัตว์อื่นๆ เช่น เนยแข็ง หรือนม เป็นต้นContinue reading “นักวิจัยพบ “การผลิตเนื้อสัตว์อินทรีย์ไม่ทำให้ก๊าซเรือนกระจกลดลง” พร้อมเสนอเก็บ “ภาษีสิ่งแวดล้อมจากการผลิตเนื้อสัตว์””

9 ข้อเท็จจริงที่น่าตกใจมากที่สุดของการสูญพันธุ์ระดับโลก

1) พืชและสัตว์ที่เสี่ยงสูญพันธุ์มีมากกว่า 1 ล้านสปีชีส์ ซึ่งมากที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ 2) ประชากรสัตว์ ได้แก่ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ นก ปลา สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และสัตว์เลื้อยคลาน มีจำนวนลดลงประมาณ 68% ระหว่างปี 1970 – 2016 3) อนุภูมิภาคเขตร้อนของอเมริกามีประชากรสัตว์ป่าลดลงถึง 94% ในช่วงเวลา 50 ปีที่ผ่านมา (1970 – 2020) ซึ่งเป็นอัตราการลดลงของขนาดประชากรสัตว์ป่ามากกว่าพื้นที่ใดๆ ในโลก 4) สปีชีส์มีความถี่การตายในปัจจุบันสูงขึ้นถึง 1,000 เท่า เมื่อเทียบกับ 60 ล้านปีที่แล้ว 5) ประชากรสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดมีจำนวนลดลงเฉลี่ย 84% ระหว่างปี 1970 – 2018 ซึ่งเป็นอัตราการลดลงอย่างรวดเร็วมากกว่าสปีชีส์อื่นๆ 6) ป่าเขตร้อนถูกทำลายไปกว่า 100 ล้านเฮกตาร์ ระหว่างปี 1980 – 2000 เนื่องจากการทำฟาร์มปศุสัตว์ในลาตินอเมริกา และการทำฟาร์มเพราะปลูกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้Continue reading “9 ข้อเท็จจริงที่น่าตกใจมากที่สุดของการสูญพันธุ์ระดับโลก”

อธิบายสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโลกด้วยกราฟ 3 ชุด

1) ประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด 3 อันดับแรก มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็น 16 เท่าของประเทศที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุด 100 อันดับแรก จีน สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมกันกว่า 41.5% ของก๊าซเรือนกระจกโลก ในขณะที่ประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุด 100 อันดับแรก มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมกันเพียง 3.6% เท่านั้น รวมทั้งประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด 10 อันดับแรก ยังปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 2 ใน 3 ของก๊าซเรือนกระจกโลก ดังนั้น เราไม่สามารถประสบความสำเร็จในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยปราศจากการดำเนินงานของประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด 10 อันดับแรก 2) ภาคพลังงานมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด แต่การดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกต้องทำในทุกภาคส่วน นับตั้งแต่มีการรายงานในปี 1990 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน (การไฟฟ้า การขนส่ง การผลิต อาคาร การรั่วไหล และเชื้อเพลิงฟอสซิลอื่นๆ) คิดเป็น 73% ของก๊าซเรือนกระจกโลกในปี ค.ศ. 2017 โดยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานเพิ่มสูงขึ้นกว่า 56% ตั้งแต่ปี 1990Continue reading “อธิบายสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโลกด้วยกราฟ 3 ชุด”