5 สาระสำคัญเพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนจาก National Geographic

The circular economy is bigger than you think – การระลึกเสมอว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นการมองภาพทั้งระบบเศรษฐกิจ ตั้งแต่การคิดใหม่ของวิธีการผลิตสินค้าตั้งแต่เริ่มต้น การลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น การออกแบบสิ่งของให้สามารถใช้ได้นานขึ้น และการวางแผนเพื่อนำวัสดุกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอีกครั้ง ซึ่งจะประสบความสำเร็จได้ ต้องมีการลงทุนอย่างมหาศาล ในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการรวบรวม คัดแยก และรีไซเคิลขยะ For businesses, green is good – ผู้นำทางธุรกิจที่ชาญฉลาดจะยอมรับกฎเกณฑ์ที่ได้รับและเสาะแสวงหาโอกาสในการเติบโต เคียงคู่กับการปกป้องทรัพยากรด้วย ซึ่งจากข้อมูลก็เห็นชัดเจนว่าบริษัทที่เน้นการทำสิ่งที่ดี มักจะได้ผลตอบแทนที่ดีเสมอมา Cities can lead the way – รัฐบาลท้องถิ่นเป็นผู้นำที่สำคัญในการออกนโยบายและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการลงมือทำทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ยกตัวอย่าง เมืองโตรอนโตได้รวบรวมขยะอินทรีย์จากครัวเรือน แล้วเปลี่ยนเป็นก๊าซชีวภาพ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับรถบรรทุกหรือนำไปใช้ทำความร้อน ส่วนในเมืองนิวยอร์คได้ส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่มรีไซเคิลอย่างเข้มข้น โดยการขยายช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะถูกทิ้งลงถังขยะ โดยให้ภาคธุรกิจกว่า 4,500 แห่ง เน้นการซ่อมแซม การใช้ซ้ำ และการแบ่งปันผลิตภัณฑ์ Carbon needs to be factored in –Continue reading “5 สาระสำคัญเพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนจาก National Geographic”

22 พฤษภาคม วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

สหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 22 พฤษภาคม เป็นวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อให้ประชาคม ส่งเสริมวิธีการแก้ปัญหาระบบนิเวศจัดการกับการสูญเสีย ความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเสื่อมสภาพของที่ดิน จุดเริ่มต้นของการกำหนดวันสำคัญนี้เกิดจากแคมเปญผ่านช่องทางออนไลน์โดยมุ่งเน้นที่ไปหัวข้อ“ ทางออกของเราอยู่ในธรรมชาติ” นำไปสู่การจัดงานในวันที่ 22 พฤษภาคม ของทุกปี มุ่งเน้นไปที่วิทยาศาสตร์และความรู้แบบดั้งเดิมเป็นวิธีที่จะเข้าใจการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและเส้นทางสู่อนาคตที่ยั่งยืนและการเชื่อมโยงระหว่างความหลากหลายทางชีวภาพของสภาพภูมิอากาศและที่ดิน ปี 2563เป็นปีที่มี มีความสำคัญต่อนโยบายความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างประเทศด้วยเหตุผลหลายประการ เนื่องจากเป็นปีสิ้นสุดการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายในแผนยุทธศาสตร์ปี 2554-2563 เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและเป้าหมายความหลากหลายทางชีวภาพ (GI) จำนวน 20 รายการ นอกจากนี้การสิ้นสุดกรอบเวลาของทศวรรษแห่งสหประชาชาติ พ.ศ. 2554-2563 เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพกำลังใกล้เข้ามา ซึ่งจะนำมาสู่การวางแผนกรอบความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลก“ หลังปี 2020”ซึ่งจะให้วิสัยทัศน์ใหม่ที่ทั่วโลกจะต้องใช้สำหรับความหลากหลายทางชีวภาพในปี 2050 การเจรจากรอบการดำเนินงานใหม่กำลังดำเนินการอยู่ ผู้นำจากทั่วโลกคาดหวังว่าว่าจะให้ความสำคัญกับกรอบนี้ในการประชุมสุดยอดความหลากหลายทางชีวภาพของสหประชาชาติในเดือนกันยายน กรอบการดำเนินงานใหม่นี้จะถูกนำมาใช้ในการประชุมครั้งที่ 15 ของการประชุมของภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD COP 15) แต่เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ทำให้มีการเลื่อนประชุมออกไป แต่จะมีการเลื่อนไปเป็น 2021 การเฉลิมฉลองวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพมีจุดมุ่งหมายเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันในทุกระดับเพื่อสร้างอนาคตของชีวิต อ้างอิงhttps://sdg.iisd.org/news/international-day-on-biological-diversity-looks-to-solutions-found-in-nature/

นครศรีธรรมราช 1 ใน 4 เมืองนำร่องของอาเซียน ในการใช้หลักการของ ‘เศรษฐกิจหมุนเวียน’ เพื่อแก้ปัญหาขยะพลาสติกทางทะเล

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) ได้ประกาศสี่เมืองนำร่องของโครงกาจัดการขยะพลาสติกเป็น“ แบบหมุนเวียน” และลดมลภาวะพลาสติกของสภาพแวดล้อมทางทะเล เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีขยะพลาสติกในมหาสมุทรมากที่สุด Armida Salsiah Alisjahbana ผู้บริหารของ ESCAP ระบุว่าภูมิภาคพบขยะพลาสติกในทะเลมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็วคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 60% ของการรั่วไหลของขยะพลาสติกสู่สิ่งแวดล้อม มลภาวะมาจากของเสียที่ไม่ได้รับการแจ้งเตือนและการรั่วไหลในระบบจัดการขยะ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2020 ที่ผ่านมาได้มีการเปิดตัวโครงการ ‘Closing the Loop’ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นในการสร้างความสามารถของเมืองในอาเซียนเพื่อวางแผนและจัดการขยะพลาสติกโดยใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมีเมืองนำร่องคือ: กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย; สุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย; นครศรีธรรมราช ประเทศไทย และดานัง ประเทศเวียดนาม โดยได้มีการกำหนดแนวทาง ดังนี้ ประการแรก การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่นสามารถตรวจสอบการรั่วไหลของขยะพลาสติกและระบุจุดที่เป็นจุดปล่อยหรือรสร้างขยะ เครื่องมือนี้จะพัฒนาออกมาในรูปแบบแอพพลิเคชั่นอาศัยการรับรู้ระยะจากไกลดาวเทียมและแอปพลิเคชันจะใช้ข้อมูลเหล่านั้นสร้างแผนที่ขยะพลาสติกและแบบจำลอง ประการที่สองโครงการจะให้การฝึกอบรมและเครื่องมือสำหรับผู้กำหนดนโยบายในการพัฒนานโยบายและกลยุทธ์การลงทุนที่ใช้แนวทางเศรษฐกิจหมึนเวียน ในการจัดการขยะพลาสติกของแต่ละเมือง โครงการดังกล่าวจะเป็นกลไกสนับสนุนการดำเนินงานในระดับท้องถิ่นตามกรอบการดำเนินงานของอาเซียนเรื่องเศษซากทางทะเล และ G20 โอซาก้า Blue Ocean Vision ซึ่งเปิดตัวในระหว่างการเป็นประธานกลุ่ม 20 (G20) ของญี่ปุ่นในปี 2019 วิสัยทัศน์ของโอซาก้าในฐานะผู้นำ G20Continue reading “นครศรีธรรมราช 1 ใน 4 เมืองนำร่องของอาเซียน ในการใช้หลักการของ ‘เศรษฐกิจหมุนเวียน’ เพื่อแก้ปัญหาขยะพลาสติกทางทะเล”

ILO ใช้ระบบสหกรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเก็บขยะในเซเนกัล

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้เริ่มการประเมินตลาดการจัดการขยะและการใช้ระบบสหกรณ์เพื่อการจัดการขยะในเซเนกัล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนเก็บขยะที่อยู่นอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบสหกรณ์ ซึ่งการเริ่มดำเนินการนี้ยังรวมถึง การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ที่มุ่งเน้นในประเด็นห่วงโซ่คุณค่าของพลาสติก เพื่อต้องการสร้างสรรค์อุตสาหกรรมใหม่จากพลาสติก ที่มีศักยภาพในด้านรายได้และการจ้างงานที่สูง ทั้งนี้ เซเนกัลมีปัญหาในการเข้าถึงบริการการจัดการขยะ ทำให้ประชากรยากจนในเขตเมืองต้องทนทุกข์ทรมานกับปัญหามลพิษทางอากาศและน้ำ นอกจากนี้ คนเก็บขยะซึ่งส่วนใหญ่มาจากชนบทก็มีรายได้ที่ต่ำ สภาพแวดล้อมในการทำงานก็ไม่ได้มีการป้องกันมากนัก จึงทำให้มีความเสี่ยงทางสุขภาพเพิ่มขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การจัดการในรูปแบบของสหกรณ์ คนเก็บขยะจะสามารถเข้าถึงผลประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมได้ เช่น การเข้าถึงตลาด อาชีวอนามัย และรายได้ที่มั่นคง ดังนั้น ในปี 2019 ILO จึงได้ร่วมมือกับ Women in Informal Employment (WIEGO) เพื่อทำการสำรวจความเป็นไปได้ในการใช้ระบบสหกรณ์กับคนเก็บขยะจาก Mbeubeuss เพื่อที่จะให้พวกเขามีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ทั้งสององค์กรยังร่วมมือกันในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการขยะ โดยมี Ministry of the Environment and Sustainable Development และ National Waste Management Program ซึ่งเป็นสองหน่วยงานหลักด้านการจัดการขยะของประเทศเข้าร่วมด้วย นอกจากนี้ ยังมีประธานและสมาชิกอีกContinue reading “ILO ใช้ระบบสหกรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเก็บขยะในเซเนกัล”

AOSIS ขนานนามปี 2020 ว่าเป็นปีแห่ง “ความทะเยอะทะยาน” ในการจัดการกับสภาพภูมิอากาศ

ในความพยายามเพื่อให้แน่ใจว่าจะยังมีของการดำเนินการจัดการกับสภาพอากาศแม้จะมีการระบาดของ COVID-19 พันธมิตรรัฐเกาะเล็ก (AOSIS) ได้จัดประชุมที่มุ่งเน้นการเพิ่ม ‘ความทะเยอทะยาน’ มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายของข้อตกลงปารีสเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประชุมนี้เปิดโอกาสให้สมาชิก AOSIS และคนอื่น ๆ ได้เน้นย้ำถึงจุดร่วมของภาวะหยุดชะงักลงจาก COVID-19 และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ การตอบสนองนโยบายต่อการระบาดรวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการด้านการรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่ยั่งยืนตามของที่ประชุมภาคี (COP 26) UNFCCC และที่อื่น ๆ Placencia Ambition Forum จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 20-22 เมษายน 2563 โดยมีรัฐบาลเบลีซ เป็นเจ้าภาพซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธาน AOSIS ที่ประชุมได้ยกกรณีศึกษาสำหรับการเร่งการเปลี่ยนผ่านที่ครอบคลุมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดย COVID-19 ขยายความสำคัญของลำดับความสำคัญของรัฐกำลังพัฒนาบนเกาะเล็ก (SIDS) สำหรับวาระการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ตัวอย่างเช่น การลดการใช้การขนส่งและความต้องการพลังงาน ทั้งนี้ เนื่องจากการระบาดใหญ่แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นไปได้ เลขาธิการสหประชาชาติ António Guterres กล่าวถึงการลด/ให้ความสำคัญกับการจัดการสภาพภูมิอากาศ ในภาวะที่ทั่วโลกกำลังเผชิญการระบาดใหญ่ว่าไม่ใช่ทางเลือกที่ดี เนื่องจากการ การไม่เร่งดำเนินการใดๆ เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทำให้เกิดผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจที่รุนแรงยิ่งกว่าการระบาดของ COVID-19 เขาเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการ“ สร้างสิ่งที่ดีขึ้น” จากการระบาดครั้งใหญ่นี้และการฟื้นฟูจากผลกระทบ COVID-19 เพื่อสร้างหลักประกันแก่อนาคตที่ยั่งยืนและมีความยืดหยุ่นต่อการปรับตัวมากขึ้น เขากล่าวว่าเขาจะยังคงสนับสนุนการบรรเทาหนี้แก่ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง (MICs)Continue reading “AOSIS ขนานนามปี 2020 ว่าเป็นปีแห่ง “ความทะเยอะทะยาน” ในการจัดการกับสภาพภูมิอากาศ”