Category Archives: Progreen

ธุรกิจสีเขียว (Green Business)

คมศักดิ์ สว่างไสว 

นักวิจัยอิสระ

|||| ถ้าหากเราได้ตามเมกะเทรนด์ของโลกเป็นประจำก็จะพบว่า แนวโน้มใหญ่ของโลกเรื่องหนึ่งที่ถูกรายงานทั้งบนเว็บไซต์และการศึกษาขององค์กรต่างๆ ก็คือ “สิ่งแวดล้อม” เพราะทุกคนรู้ดีว่า ชีวิตเราไม่สามารถดำรงอยู่ได้ หากปราศจากสภาพแวดล้อมที่สะอาดและสมบูรณ์ ดังนั้น ในอนาคตผู้คนจะสนใจที่ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งจะสนใจบริษัทที่ใส่ใจเรื่องพวกนี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งเรื่องนี้จะเป็นแรงกดดันต่อบริษัทที่จะต้องปรับตัวตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นโอกาสในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของบริษัท ให้เป็น “ธุรกิจสีเขียว ” มากขึ้น Continue reading ธุรกิจสีเขียว (Green Business)

อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

ดร.มณเฑียร สติมานนท์  

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

|||| นิยาม

อุตสาหกรรมสีเขียวมีนิยามที่หลากหลายตามแต่องค์กรหรือหน่วยงานที่นำมาปฏิบัติ ออกนโยบาย หรือออกใบรับรอง และตามแต่ขอบเขตและความสนใจของแต่ละองค์กร อาทิในระดับประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมไทยได้นิยามว่าอุตสาหกรรมสีเขียวคือ อุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาและหรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนือง พร้อมกับการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในขณะที่สำนักงานสิ่งแวดล้อม องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UN Industrial Development Organization – UNIDO) ได้ให้นิยามของอุตสาหกรรมสีเขียวที่กว้างและครอบคลุมไปถึง เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) Continue reading อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

จับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว ฉบับที่ 1 | ปีที่ 1 | พ.ศ. 2558

เรื่องราวที่น่าสนใจในฉบับ

บทบรรณาธิการ

จุลสารนี้ถือเป็นฉบับปฐมกฤษ์ของศูนย์วิจัยนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว หรือ ศูนย์ PRO-Green ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวทางวิชาการ นโยบายและมาตรการ รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสีเขียวที่เหมาะสมกับประเทศไทยขึ้น ทำการพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการของนักวิจัยทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสีเขียว

รวมทั้งการเชื่อมโยงกับหน่วยงานการกำหนดนโยบาย กลุ่มภาคธุรกิจ กลุ่มประชาสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นตัวกลางในการสื่อสารเพื่อให้เกิดการสร้างข้อเสนอแนะทางนโยบายที่เหมาะสมกับประเทศไทย รวมทั้งการนำเอาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ และสนับการเรียนการสอน การให้การปรึกษาวิทยานิพนธ์และสาระนิพนธ์แก่นักศึกษา อันนำไปสู่การสร้างนักวิจัยในอนาคต

ขอบเขตงานของศูนย์ PRO-Green ประกอบด้วยสามด้าน คือ

1. สร้างองค์ความรู้และเครือข่ายวิชาการ

  • การติดตาม วิเคราะห์กระแส และสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจสีเขียว
  • สร้างเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของนักวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ
  • การประชุมพิจารณาร่างข้อเสนอโครงการวิจัย

2. ขับเคลื่อนนโยบาย

  • เป็น “กระจกส่อง” นโยบายให้กับรัฐบาลในด้านเศรษฐกิจสีเขียว
  • พัฒนากลไกเชื่อมประสานทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เหมาะสม
  • นำผลงานไปสู่การใช้งานในเชิงปฏิบัติ

3. เผยแพร่องค์ความรู้และสร้างบุคลากร

  • สนับสนุนการเรียนการสอนจากองค์ความรู้ของศูนย์ เพื่อผลิตบัณฑิตให้กับสังคม
  • เปิดการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน
  • เผยแพร่องค์ความรู้ ผ่านการตีพิมพ์เผยแพร่ และการจัดอบรมและสัมมนาต่อสาธารณะ

 

ชยันต์  ตันติวัสดาการ

Green Economy Watch

จุลสาร “จับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว” หรือ Green Economy Watch จัดทำขึ้นเพื่อ

1)ติดตามความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้าด้านวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียว รวมทั้งนโยบายและมาตรด้านเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศต่างๆ

2) ติดตามความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้าด้านวิชาการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทั้งด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (mitigation) และการปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (adaptation) และ

3)เผยแพร่องค์ความรู้ ผ่านการผลิตผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ และการจัดอบรมและสัมมนาต่อสาธารณะ

อ่านจุลสารย้อนหลัง

DSCF4497

 

สกว.จับมือเศรษฐศาสตร์ มธ. ตั้งศูนย์วิจัยเศรษฐกิจสีเขียว

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานแถลงข่าวเพื่อเปิดตัวศูนย์วิจัยฯ อย่างเป็นทางการและจัดการเสวนาหัวข้อ “Research Gap on Thailand Green
Economy” พร้อมทั้งการประชุมเครือข่ายวิจัยด้านเศรษฐกิจสีเขียว เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว เข้าร่วมแถลงข่าว

 

12339499_1674440166174493_1753799818927396294_o

ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว ยังมีภารกิจในการติดตาม วิเคราะห์กระแสและสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจสีเขียว จึงได้จัดทำจุลสาร “จับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว” มีกำหนดเผยแพร่ราย 3 เดือน ซึ่งเนื้อหาของจุลสารจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียวเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียวในในมิติต่างๆ ซึ่งเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป โดยเนื้อหาในฉบับปฐมฤกษ์นี้ ประกอบด้วย บทความเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว ธุรกิจสีเขียว ผลิตภัณฑ์สีเขียว ปัญหาขยะ และสังคมคาร์บอนต่ำ โดยจะเผยแพร่ไปยังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปด้วย

DSCF4516.JPG

โดยในงานนี้ตั้งแต่เวลา 14.00-15.30 น. ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว ยังได้จัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ “Research Gap on Thailand Green Economy” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายและมีองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจสีเขียว ประกอบด้วย นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวลดาวัลย์ คำภา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ เลขาธิการสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย โดยมี รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ