จับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว ฉบับที่ 1 | ปีที่ 1 | พ.ศ. 2558

เรื่องราวที่น่าสนใจในฉบับ พิธีลงนามบันทึกความตกลง อุตสาหกรรมสีเขียว ธุรกิจสีเขียว สินค้าสีเขียว สังคมคาร์บอนต่ำ ตอน ถ่านหิน คุ้มค่าจริงหรือ ขยะกำลังจะล้นโลก (ตอนที่ 1) บทบรรณาธิการ จุลสารนี้ถือเป็นฉบับปฐมกฤษ์ของศูนย์วิจัยนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว หรือ ศูนย์ PRO-Green ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวทางวิชาการ นโยบายและมาตรการ รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสีเขียวที่เหมาะสมกับประเทศไทยขึ้น ทำการพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการของนักวิจัยทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสีเขียว รวมทั้งการเชื่อมโยงกับหน่วยงานการกำหนดนโยบาย กลุ่มภาคธุรกิจ กลุ่มประชาสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นตัวกลางในการสื่อสารเพื่อให้เกิดการสร้างข้อเสนอแนะทางนโยบายที่เหมาะสมกับประเทศไทย รวมทั้งการนำเอาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ และสนับการเรียนการสอน การให้การปรึกษาวิทยานิพนธ์และสาระนิพนธ์แก่นักศึกษา อันนำไปสู่การสร้างนักวิจัยในอนาคต ขอบเขตงานของศูนย์ PRO-Green ประกอบด้วยสามด้าน คือ 1. สร้างองค์ความรู้และเครือข่ายวิชาการ การติดตาม วิเคราะห์กระแส และสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจสีเขียว สร้างเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของนักวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ การประชุมพิจารณาร่างข้อเสนอโครงการวิจัย 2. ขับเคลื่อนนโยบาย เป็น “กระจกส่อง” นโยบายให้กับรัฐบาลในด้านเศรษฐกิจสีเขียว พัฒนากลไกเชื่อมประสานทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เหมาะสม นำผลงานไปสู่การใช้งานในเชิงปฏิบัติ 3. เผยแพร่องค์ความรู้และสร้างบุคลากร สนับสนุนการเรียนการสอนจากองค์ความรู้ของศูนย์ เพื่อผลิตบัณฑิตให้กับสังคม เปิดการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน เผยแพร่องค์ความรู้Continue reading “จับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว ฉบับที่ 1 | ปีที่ 1 | พ.ศ. 2558”

Green Economy Watch

จุลสาร “จับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว” หรือ Green Economy Watch จัดทำขึ้นเพื่อ 1)ติดตามความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้าด้านวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียว รวมทั้งนโยบายและมาตรด้านเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศต่างๆ 2) ติดตามความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้าด้านวิชาการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทั้งด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (mitigation) และการปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (adaptation) และ 3)เผยแพร่องค์ความรู้ ผ่านการผลิตผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ และการจัดอบรมและสัมมนาต่อสาธารณะ อ่านจุลสารย้อนหลัง จุลสารจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว ฉบับที่ 1 | ปีที่ 1 | ธันวาคม พ.ศ. 2558 จุลสารจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว ฉบับที่ 2 | ปีที่ 1 | กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 จุลสารจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว ฉบับที่ 3 | ปีที่ 1 | กรกฎาคม พ.ศ. 2559  

สกว.จับมือเศรษฐศาสตร์ มธ. ตั้งศูนย์วิจัยเศรษฐกิจสีเขียว

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานแถลงข่าวเพื่อเปิดตัวศูนย์วิจัยฯ อย่างเป็นทางการและจัดการเสวนาหัวข้อ “Research Gap on Thailand Green Economy” พร้อมทั้งการประชุมเครือข่ายวิจัยด้านเศรษฐกิจสีเขียว เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว เข้าร่วมแถลงข่าว   ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว ยังมีภารกิจในการติดตาม วิเคราะห์กระแสและสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจสีเขียว จึงได้จัดทำจุลสารContinue reading “สกว.จับมือเศรษฐศาสตร์ มธ. ตั้งศูนย์วิจัยเศรษฐกิจสีเขียว”

เวทีเสวนาจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว ครั้งที่ 1 “Research Gap on Thailand Green Economy”

  ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว จัดเวทีเสวนาจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว หัวข้อ “Research Gap on Thailand Green Economy” ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ คุณลดาวัลย์ คำภา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (เอกสารประกอบ) 01 Research Gap on Thailand Green Economy NESDB คุณอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (เอกสารประกอบ) 02 เสวนา Green Economy _ONEP ดร.อาทิตย์ พัฒนพงศ์ชัย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว กระทรวงอุตสาหกรรม (เอกสารประกอบ) 03 Green Industry_สำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คุณบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ เลขาธิการสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย (เอกสารประกอบ) 04 เสวนาหัวข้อResearch GapContinue reading “เวทีเสวนาจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว ครั้งที่ 1 “Research Gap on Thailand Green Economy””

การประชุมเครือข่ายนักวิจัยรุ่นใหม่ในคณะเศรษฐศาสตร์

ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว ได้จัดการประชุมเครือข่ายนักวิจัยรุ่นใหม่ในคณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีอาจารย์และบุคลากรในคณะเศรษฐศาสตร์ที่มีความสนใจที่จะพัฒนาโจทย์วิจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสีเขียว จำนวน 12 คน โดยหัวข้อที่อาจารย์และบุคลากรให้ความสนใจและมีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นโครงการวิจัย ได้แก่ Green procurement Environment justice Green business : goods and services Green energy Green building Low carbon transportation Urban planning Biodiversity ซึ่งทางศูนย์จะได้ทำการสนับสนุนให้คณาจารย์เหล่านี้ทำการจัดทำร่างข้อเสนอวิจัยเพื่อเสนอต่อทาง สกว. ต่อไป