Category Archives: Proposal

ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการโครงการวิจัย “มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการส่งเสริมการบริโภคและการผลิตสีเขียว”

การพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของโลกเป็นอย่างมาก ในปี ค.ศ. 2000 ประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยที่เข้าร่วมการประชุมองค์การสหประชาชาติที่เมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา จึงได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ หรือ Millennium Development Goals (MDGs) ที่ทุกประเทศควรดำเนินการร่วมกันให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2015 ต่อมา เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 15 ปีดังกล่าว องค์การสหประชาชาติได้ทำการปรับปรุงเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน เรียกว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ซึ่งมักเรียกสั้นๆ ว่า SDGs โดยประกอบด้วยเป้าหมาย 17 ข้อ ซึ่งสรุปได้เป็น 5 ด้าน คือ 1) ด้าน People เพื่อขจัดความยากจนและหิวโหย ส่งเสริมสุขภาพและการศึกษา และประกันความเท่าเทียม 2) ด้าน Prosperity เพื่อประกันความเจริญรุ่งเรืองที่สอดคล้องกับธรรมชาติ 3) ด้าน Peace เพื่อบ่มเพาะสังคมที่สงบสุข ความยุติธรรม และไม่แบ่งแยก 4) ด้าน Partnership ด้วยการร่วมมือในระดับสากลในการผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย และ 5) ด้าน Planet เพื่อคุ้มครองและรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและภูมิอากาศโลก

Continue reading ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการโครงการวิจัย “มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการส่งเสริมการบริโภคและการผลิตสีเขียว”