ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการโครงการวิจัย “มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการส่งเสริมการบริโภคและการผลิตสีเขียว”

การพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของโลกเป็นอย่างมาก ในปี ค.ศ. 2000 ประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยที่เข้าร่วมการประชุมองค์การสหประชาชาติที่เมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา จึงได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ หรือ Millennium Development Goals (MDGs) ที่ทุกประเทศควรดำเนินการร่วมกันให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2015 ต่อมา เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 15 ปีดังกล่าว องค์การสหประชาชาติได้ทำการปรับปรุงเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน เรียกว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ซึ่งมักเรียกสั้นๆ ว่า SDGs โดยประกอบด้วยเป้าหมาย 17 ข้อ ซึ่งสรุปได้เป็น 5 ด้าน คือ 1) ด้าน People เพื่อขจัดความยากจนและหิวโหย ส่งเสริมสุขภาพและการศึกษา และประกันความเท่าเทียม 2) ด้าน Prosperity เพื่อประกันความเจริญรุ่งเรืองที่สอดคล้องกับธรรมชาติ 3) ด้าน Peace เพื่อบ่มเพาะสังคมที่สงบสุขContinue reading “ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการโครงการวิจัย “มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการส่งเสริมการบริโภคและการผลิตสีเขียว””

ศูนย์ PRO-GREEN ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย หัวข้อ “เศรษฐกิจสีเขียวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว (PRO-Green) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ   เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย “เศรษฐกิจสีเขียวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีโจทย์วิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ ผลกระทบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่อสุขภาพ (การใช้สารเคมีในภาคเกษตร/อุตสาหกรรม/บริการ) การจัดการผังเมืองและการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ระบบการขนส่งมวลชนกับวิถีชีวิตในเมือง เกษตรอินทรีย์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (มิติการผลิต/การตลาด/สุขภาพ/ระบบนิเวศ) การปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง (Adaptation) สังคมผู้สูงอายุ กับ การเปลี่ยนแปลงสังคมและเศรษฐกิจ การพัฒนาธุรกิจสำหรับสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม/ส่งเสริม CSR (การตลาด/การเงิน) โครงสร้างสถาบัน (institution structure) เช่น การปรับปรุงกฎหมาย องค์กรท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ/การค้าระหว่างประเทศ การส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาอย่างยืนตลอดสายโซ่อุปทาน มาตรการทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว การส่งเสริมการท่องเที่ยวกับความยั่งยืนของประเทศ/ธุรกิจ/ชุมชน   ท่านสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านศูนย์ PRO-Green เพื่อขอรับทุนวิจัยจากสกว.ได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กำหนดปิดรับข้อเสนอรอบที่ 1 สำหรับ เขตกทม.และปริมณฑล: วันที่ 30 เมษายน 2559 กำหนดปิดรับข้อเสนอรอบที่ 1 สำหรับต่างจังหวัด: วันที่ 31 พฤษภาคมContinue reading “ศูนย์ PRO-GREEN ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย หัวข้อ “เศรษฐกิจสีเขียวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน””