งานสัมมนาวิชาการประจำปี ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียวปีที่ 4 หัวข้อ “ไทยจะยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ BCG?”

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียวปีที่ 4 หัวข้อ “ไทยจะยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ BCG?” 📅 วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564🕙 13.00 – 16.30 น.💻 รับชมผ่าน Facebook Live: PRO-Green หรือผ่าน Zoom Application ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่: https://forms.gle/k5VGFiA1R7Df5XzcA

การเสวนาวิชาการด้านเศรษฐกิจสีเขียว ปีที่ 4 ครั้งที่ 2 หัวข้อ “ฝุ่นจิ๋วในเมืองใหญ่ จะแก้ไขอย่างไรดี?”

การเสวนาวิชาการด้านเศรษฐกิจสีเขียว ปีที่ 4 ครั้งที่ 2หัวข้อ “ฝุ่นจิ๋วในเมืองใหญ่ จะแก้ไขอย่างไรดี?”วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.30-16.00 น.ประชุมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZoomPRO-Green EconTU is inviting you to a scheduled Zoom meeting.Topic: เสวนาวิชาการ ฝุ่นจิ๋วในเมืองใหญ่ by PRO-Green EconTUTime: Mar 1, 2021 01:30 PM BangkokJoin Zoom Meetinghttps://zoom.us/j/91673262417?pwd=WjR3dkFXbmFZN1R5eUtyR3hlTEN2QT09Meeting ID: 916 7326 2417Passcode: 858504

งานเสวนาวิชาการ ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว ปีที่ 4: ด้านเศรษฐกิจสีเขียว ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “ผลกระทบของความสูญเสีย (Loss) และความเสียหาย (Damage) จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

📣📣📣 ขอเชิญร่วมรับฟังงานเสวนาวิชาการ ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว ปีที่ 4: ด้านเศรษฐกิจสีเขียว ครั้งที่ 1ในหัวข้อ “ผลกระทบของความสูญเสีย (Loss) และความเสียหาย (Damage) จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”📌วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30-16.00 น.โดยงานเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชญานี ชวะโนทย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดร.กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยดร.โสมรัศมิ์ จันทรัตน์สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.อารียา โอบิเดียกวูคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์📌 ท่านที่สนใจสามารถรับชมออนไลน์ผ่านทาง PRO-Green facebook page

การสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย

✨ 📣 ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย 📣 ✨ 📅 วันที่ 28, 30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2563📌 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ร่วมสัมมนาโดย รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ ผู้อำนวยการผศ.ชล บุนนาค รองผู้อำนวยการดร.ศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานสัมมนาประจำปีศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว ปีที่ 3 “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต”

งานสัมมนาประจำปีศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว ปีที่ 3“การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต” จัดโดย ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียวคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562เวลา 13.00.16.00 น.ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ลงทะเบียนผ่าน QR Code หรือ https://forms.gle/mvx2A319sJT3hccF8