Category Archives: Seminars

งานเสวนาประจำปี “Thailand 4.0 : ขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยี”

ขอเชิญร่วมงานเสวนาประจำปีของศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว (PRO-GREEN) โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และ  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานเสวนาทางวิชาการประจำปีภายใต้หัวข้อ Thailand 4.0 : ขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยี” ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 13:00 – 16:30  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเศรษกิจสีเขียวให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนโดยทั่วไป เกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งภายในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 ผ่านทาง
ลิงค์ QR-Code : https://goo.gl/forms/dle1eicTeMIWpjZH2
หรือทางอีเมล contact@progreencenter.org

Poster PRO-Green 121217-01

 

2017_12_20 กำหนดการสัมมนาประจำปี PRO-Green-12017_12_20 กำหนดการสัมมนาประจำปี PRO-Green-2

PRO-Green จัดอบรม SDGs ให้กับครูระดับมัธยม

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมประจักษตราดีไซน์ จังหวัดอุดรธานี ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว (PRO-Green) ร่วมกับ โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) และศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการอบรมครู หัวข้อ SDGs กับทางเลือกของเครื่องมือการเรียนการสอนสำหรับครูสอนสังคมศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา โดยมีครูสังคมศึกษาจากจังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย และจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

ในการอบรม ทีมวิทยากร ได้แก่
รศ.ดร.นิรม สุธรรมกิจ
ดร.ศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ
อ.ชล บุนนาค
อ.อรรถเศรษฐ์ จริยธรรมานุกูล
ดร.ณัฐวิคม พันธ์ุวงศ์ภักดี
ร่วมกันบรรยายเรื่องความเป็นมาของ SDGs และการนำเครื่องมือต่างๆ เช่น เกมส์กระดาน ฯลฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง SDGs และเป็นประโยชน์ต่อการสอนวิชาสังคมศึกษา ทั้งนี้การอบรมครูในครั้งนี้ จัดเป็นครั้งที่ 2 ต่อจากการอบรมครูฯ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับความสนใจจากคุณครูสังคมศึกษาเป็นอย่างมาก โดยคุณครูฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อปรับรุงการอบรมในครั้งต่อไปด้วย

การเสวนาจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียวปี 2560 ครั้งที่ 2 (เชียงใหม่)

ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว (PRO-Green) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ขอเชิญท่านเข้าร่วมการเสวนาจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียวปี 2560 ครั้งที่ 2 (เชียงใหม่) เรื่อง “การมุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียวด้วยการบริโภคที่ยั่งยืน และการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว”

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ โรงแรม เชียงใหม่ แกรนด์วิลล์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.เชียงใหม่


Continue reading การเสวนาจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียวปี 2560 ครั้งที่ 2 (เชียงใหม่)

ภาพงานสัมมนาประจำปีและงานเสวนาหัวข้อ “PRO-Green Go Green: เส้นทางสู่เศรษฐกิจสีเขียวของประเทศไทย”

Continue reading ภาพงานสัมมนาประจำปีและงานเสวนาหัวข้อ “PRO-Green Go Green: เส้นทางสู่เศรษฐกิจสีเขียวของประเทศไทย”