เสวนาจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว ปีที่ 3 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว (PRO-Green) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดเสวนาจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว ปีที่ 3 ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “ความคืบหน้าของนโยบายและมาตรการด้านเศรษฐกิจสีเขียว ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12” โดยการเสวนาครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคืบหน้าของนโยบายและมาตรการด้านเศรษฐกิจสีเขียวขององค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งประเด็นการเสวนาประกอบด้วย 1) การดำเนินงานหรือแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสีเขียว ในเรื่องอะไรบ้าง อย่างไรบ้าง 2) การดำเนินงานมีความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นๆ อย่างไรบ้าง 3) ปัจจัยของความสำเร็จในการดำเนินงาน คืออะไร 4) ปัญหาและอุปสรรค มีอะไรบ้าง และมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวอย่างไร 5) ในภาพรวม ประเทศไทยสามารถนำแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวไปปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใด และควรมีแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติให้มากขึ้นได้อย่างไร ทั้งนี้ ทาง PRO-Green ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

งานเสวนาประจำปี “Thailand 4.0 : ขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยี”

ขอเชิญร่วมงานเสวนาประจำปีของศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว (PRO-GREEN) โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และ  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานเสวนาทางวิชาการประจำปีภายใต้หัวข้อ “Thailand 4.0 : ขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยี” ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 13:00 – 16:30  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเศรษกิจสีเขียวให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนโดยทั่วไป เกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งภายในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 ผ่านทาง ลิงค์ QR-Code : https://goo.gl/forms/dle1eicTeMIWpjZH2 หรือทางอีเมล contact@progreencenter.org  

การเสวนาจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียวปี 2560 ครั้งที่ 2 (เชียงใหม่)

ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว (PRO-Green) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญท่านเข้าร่วมการเสวนาจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียวปี 2560 ครั้งที่ 2 (เชียงใหม่) เรื่อง “การมุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียวด้วยการบริโภคที่ยั่งยืน และการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว” วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ โรงแรม เชียงใหม่ แกรนด์วิลล์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.เชียงใหม่