Category Archives: Seminars

กิจกรรมเสวนาจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว 2560

ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว (PRO-Green) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานเสวนาจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว เรื่อง “มุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียวด้วยการบริโภคที่ยั่งยืน” และงานเสวนาหัวข้อ “ความเชื่อมโยงระหว่างการขับเคลื่อน SDGs ในประเทศไทกับการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 – 16.30 .
ณ ห้องกมลมาศ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

Continue reading กิจกรรมเสวนาจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว 2560