Green Economy Booklet

ศูนย์วิจัย PRO-Green ต้องการเป็น “กระจกส่องนโยบายให้กับรัฐบาลในด้านเศรษฐกิจสีเขียว” เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแก้ไขปรับปรุงนโยบายที่เหมาะสม จึงดำเนินการจัดทำชุดความรู้ด้านเศรษฐกิจสีเขียว ในรูปแบบของหนังสือฉบับพกพา จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้


1. เส้นทางเศรษฐกิจสีเขียว

โดย รศ.ดร. โสภารัตน์ จารุสมบัติ  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การวิเคราะห์วิพากษ์นโยบายเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศไทย และเพื่อสำรวจองค์ความรู้ด้านนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวโดยรวบรวม แนวคิด คำนิยาม ของเศรษฐกิจสีเขียว รวมถึงการศึกษาองค์ความรู้ด้านนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวในต่างประเทศต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้เป็นแบบอย่างที่ดี แล้วนำมาเปรียบเทียบกับสถานะของนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวในประเทศไทย เพื่อทำการวิเคราะห์ช่องว่างทางนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศไทย อันจะนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ประเทศไทยควรต้องดำเนินการเพิ่มเติมต่อไป

2. ตัวชี้วัดเศรษฐกิจสีเขียว

โดย ผศ.ดร. อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพื่อเป็นเครื่องมือประเมินการเติบโตสีเขียวของประเทศไทย โดยการสำรวจองค์ความรู้เกี่ยวกับตัวชี้วัดเศรษฐกิจสีเขียวที่มีการจัดในต่างประเทศ หรือ โดยองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการจัดทำตัวชี้วัดเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศไทย  โดยจะนำเสนอหลักและแนวคิดในการกำหนดตัวชี้วัดเศรษฐกิจสีเขียวที่เหมาะสมของประเทศไทย รวมทั้งรวบรวมข้อมูลเพื่อคำนวณตัวชี้วัดเศรษฐกิจสีเขียวในระดับประเทศ ทั้งระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับเมือง และระดับนิคมอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการติดตามสถานะเศรษฐกิจสีเขียว และเป็นเครื่องมือในการประเมินผลลัพธ์เชิงนโยบายเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียวในประเทศไทย

3. การค้าระหว่างประเทศกับสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาความตกลงว่าด้วยสินค้าและบริการสิ่งแวดล้อม

โดย ผศ. สิทธิกร นิพภยะ  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพื่อวิเคราะห์บทบาทการค้าระหว่างประเทศในการก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียว  โดยการสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างการค้าระหว่างประเทศกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความร่วมมือของประเทศต่าง ๆ ผ่านความตกลงเปิดเสรีการค้าทั้งระดับพหุภาคี (องค์การการค้าโลก) ตลอดจนระดับภูมิภาคและทวิภาคี โดยเฉพาะความร่วมมือตามความตกลงว่าด้วยสินค้าและบริการด้านสิ่งแวดล้อม

4. ภาคเกษตรไทย บนเส้นทางของเศรษฐกิจสีเขียว และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

โดย อาจารย์ นนท์ นุชหมอน     คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษาสถานการณ์ด้านเกษตรอินทรีย์ในระดับโลก และเชื่อมโยงแนวความคิดระหว่างเกษตรอินทรีย์ในมิติการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ มาตรการเชิงสถาบัน และมาตรการทางสังคม

5. นวัตกรรม เทคโนโลยี กับ การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว

โดย ผศ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล      คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพื่อนำเสนอช่องว่างทางนโยบายด้านเทคโนโลยีสำหรับการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในประเทศไทย และเชื่อมโยงมุมมองของทฤษฎีการพัฒนาเทคโนโลยี เข้ากับสภาพการณ์ ความสำคัญ และ ความเร่งด่วนของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อที่จะวิเคราะห์ประเมินสถานภาพ ทางเลือก และ ข้อเสนอแนะเชิงมาตรการทางนโยบายที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาของเทคโนโลยีสีเขียว เพื่อที่จะรองรับเป้าหมายของการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

%d bloggers like this: