จุลสารจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว

Green Economy Watch หรือ จุลสารจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว มีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว และนำเสนอการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว

โดยในปีที่ 1 (พ.ศ.2558-2559) ได้ดำเนินการตีพิมพ์จุลสารออกเป็นรายไตรมาส จำนวน 3 ฉบับ และมีการเผยแพร่บทความผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ PRO-Green ด้วย ส่วนในปีที่ 2 (พ.ศ.2560) จะเปลี่ยนรูปแบบเป็นบทความออนไลน์ ซึ่งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น


ปีที่ 2 (พ.ศ.2560)


ปีที่ 1 (พ.ศ.2558-2559)

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Economics, Thammasat University

%d bloggers like this: