จุลสารจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว

Green Economy Watch หรือ จุลสารจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว มีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว และนำเสนอการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว

โดยในปีที่ 1 (พ.ศ.2558-2559) ได้ดำเนินการตีพิมพ์จุลสารออกเป็นรายไตรมาส จำนวน 3 ฉบับ และมีการเผยแพร่บทความผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ PRO-Green ด้วย ส่วนในปีที่ 2 และ 3 (พ.ศ.2560) จะเปลี่ยนรูปแบบเป็นบทความออนไลน์ ซึ่งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น

ปีที่ 4 (พ.ศ.2563-2564)


ปีที่ 3 (พ.ศ.2561-2562)


ปีที่ 2 (พ.ศ.2560)


ปีที่ 1 (พ.ศ.2558-2559)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: