งานวิจัยของศูนย์ PRO-Green

คณะนักวิจัยของศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว มีความสนใจประเด็นที่หลากหลาย กำลังศึกษาหัวข้อวิจัย ดังต่อนี้

 • โครงการวิจัยการนิยามและประเมินมูลค่าสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (Definition and Valuation of Environmentally Friendly Products & Services: a case for Thailand)
  • หัวหน้าโครงการ: รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
  • วันที่เสนอโครงการ: 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
  • วันเริ่มต้นโครงการ:
  • สถานะโครงการ: พิจารณาปรับแก้โครงการ
 • โครงการศึกษาผลกระทบของภาษีคาร์บอนและตลาดคาร์บอนเครดิตต่อความสามารถในการแข่งขันของไทยและอาเซียน (Impacts of Carbon Taxes and Carbon Market on International Competitiveness of Thailand and ASEAN Members)
  • หัวหน้าโครงการ: รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ
  • วันที่เสนอโครงการ: 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
  • วันเริ่มต้นโครงการ: 1 พฤษภาคม พ.ศ.2559
  • สถานะโครงการ: อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
 • มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม และความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมไทยภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว (Environmental Standards and Industrial Competitiveness in Thailand: Toward Green Economy)
  • หัวหน้าโครงการ: อ.ดร.มณเฑียร สติมานนท์
  • วันที่เสนอโครงการ: 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
  • วันเริ่มต้นโครงการ: 5 มิถุนายน พ.ศ.2559
  • สถานะโครงการ: อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
%d bloggers like this: