Our History

“โครงการพัฒนาศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว” เป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในปัจจุบัน และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยที่เป็นแหล่งความเป็นเลิศด้านเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสีเขียว (green economy) โดย สกสว. ให้การสนับสนุนเป็นระยะเวลา 3 ปี ศูนย์วิจัยฯ จึงได้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2558 เป็นต้นมา ต่อจากนั้น ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว ได้รับการสนับสนุนจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป

การพัฒนาศูนย์วิจัยฯ ระยะเวลาดำเนินงาน 4 ปี

ปีที่ 1  เป็นช่วงการการเริ่มจัดตั้งศูนย์วิจัยนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งในช่วง ปี พ.ศ. 2558/2559 ที่ผ่านมา ทางศูนย์วิจัยฯ ได้ทำติดตามความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้าด้านวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียว การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รวมทั้งนโยบายและมาตรการด้านเศรษฐกิจสีเขียว และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งการสนับสนุนให้มีการทำวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจสีเขียวและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ปีที่ 2  ในปี พ.ศ. 2560/2561 นี้ ทางศูนย์วิจัยฯ จะยังคงดำเนินการกิจกรรมเช่นเดียวกับในปีแรก จะเริ่มทำการสนับสนุนการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการอบรมสัมมนาด้านเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาให้กับภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งขยายการสร้างเครือข่ายนักวิชาการไปสู่ระดับภูมิภาคให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในรูปแบบของการประชุมวิชาการต่าง ๆ ในระดับประเทศ

ปีที่ 3  ในปี พ.ศ. 2561/2562 ดำเนินการกิจกรรมเช่นเดียวกับในสองปีแรก และขยายเครือข่ายนักวิชาการ การแลกเปลี่ยนทางวิชาการไปสู่ระดับระหว่างประเทศ โดยผ่านการจัดการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนากลไกเชื่อมประสาน ภาครัฐ เอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

ปีที่ 4 ในปี พ.ศ. 2563/2564 ศูนย์วิจัยฯ มุ่งดำเนินการด้วยกระบวนการ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ (1) การเผยแพร่เอกสารเชิงวิชาการ (working paper หรือ discussion paper หรือ literature review) และ (2) การจัดให้มีเวทีแสดงความความคิดเห็นรวมถึงกิจกรรมระดมสมองเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจสีเขียว รวมทั้งมาตรการทางเศรษฐศาสตร์และมาตรทางสังคมที่เหมาะสมในการนำเสนอแนวนโยบายและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ทั้งในด้านหน่วยงานและในระดับประเทศ ต่อสาธารณะชนและหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และ (3) การติดตามการพัฒนาตัวชี้วัดเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศไทย และการพัฒนาตัวชี้วัด SDG Indicators ที่เหมาะสมของประเทศไทย

%d bloggers like this: