สิ่งพิมพ์เผยแพร่

ณ ปัจจุบัน ศูนย์ PRO-GREEN ได้ดำเนินการจัดพิมพ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียว ออกเป็น 3 รูปแบบ คือ

  1. Green Economy Watch หรือ จุลสารจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว
  2. Green Policy Briefs หรือ บทสรุปเชิงนโยบายสีเขียว
  3. PRO-GREEN Annual Reports หรือ รายงานประจำปีของศูนย์ PRO-GREEN
  4. Infographic เผยแพร่องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจสีเขียว
  5. Green Economy Booklet หนังสือชุดความรู้เศรษฐกิจสีเขียว