บุคลากรของศูนย์ PRO-GREEN

IMG_4474

รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ   ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

IMG_4459

อ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์   รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ

IMAG3286

ดร.ศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ   ผู้จัดการศูนย์ฯ 

12644738_10156498352400512_6593897545078591194_n

อ.ชล บุนนาค   นักวิจัย

รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ นักวิจัย

Chalotorn

ผศ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล   นักวิจัย

ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์   นักวิจัย

ดร.มณเฑียร สติมานนท์   นักวิจัย

คุณคมศักดิ์ สว่างไสว   เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ

คุณวสุมล บุณยเกียรติ   เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ