บุคลากรของศูนย์ PRO-GREEN

IMG_4474
รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ   ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
IMG_4459
อ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์   รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ
12644738_10156498352400512_6593897545078591194_n
อ.ชล บุนนาค   นักวิจัย
รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ นักวิจัย
Chalotorn
ผศ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล   นักวิจัย

ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์   นักวิจัย

ดร.มณเฑียร สติมานนท์   นักวิจัย

คุณพิมพ์นารา รอดกุล   ผู้จัดการศูนย์ฯ

คุณคมศักดิ์ สว่างไสว   เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ

คุณวสุมล บุณยเกียรติ   เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Economics, Thammasat University

%d bloggers like this: