ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการสร้างความสมดุลของการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่สูง

อ.ดร.เดชรัต สุขกำเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นาวิน โสภาภูมิ มูลนิธินโยบายสุขภาวะ บทนำ ความขัดแย้งในการจัดการป่าไม้และที่ดินระหว่างรัฐกับชาวบ้านและชุมชน ในสังคมไทยดำรงมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่รัฐมีการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการจัดการป่าไม้ และพยายามแยกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ออกจากการใช้ประโยชน์ของชาวบ้านและชุมชน เพื่อปกป้องพื้นที่ป่าไม้ไว้เป็นทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ จนก่อให้เกิดปัญหาการทับซ้อนกันระหว่างพื้นที่ทำกินของชาวบ้านและชุมชนท้องถิ่นที่เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นมาก่อนการประกาศเขตป่า กับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ประเภทต่างๆ ของรัฐ