แคนาดาสนับสนุนการปฏิบัติทางการเกษตรแบบยั่งยืน จำนวน 148 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

รัฐบาลแคนาดาประกาศการลงทุนในการพัฒนาและการดำเนินงานการปฏิบัติทางการเกษตรแบบยั่งยืน (Sustainable Agriculture Practices) เพื่อต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จำนวน 148 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วง 10 ปีต่อจากนี้ ผ่านทางโปรแกรม Agricultural Climate Solutions (ACS)  ทั้งนี้ โปรแกรม ACS มีเป้าหมายที่จะก่อตั้งเครือข่ายความร่วมมือระดับภูมิภาคของเกษตรกรทั่วทั้งแคนาดา ที่ได้รับการสนับสนุนจากนักวิทยาศาสตร์และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อช่วยกันพัฒนาและแบ่งปันวิธีการที่กักกับคาร์บอน และลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การทำแนวต้นไม้บังลม การจัดการธาตุอาหาร การปลูกพืชคลุมดิน การปลูกพืชแซม และการเปลี่ยนที่ดินเสื่อมโทรมให้มีพืชปกคลุมถาวร เป็นต้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการเพิ่มคุณภาพน้ำและดิน รวมถึงการรับมือกับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย ไฟไหม้ป่า และลมฟ้าอากาศสุดขั้ว สำหรับการดำเนินงานโปรแกรม ACS จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 จะเริ่มในเดือนเมษายนนี้ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาข้อเสนอศูนย์ความร่วมมือภูมิภาคของทุกจังหวัด ส่วนระยะที่ 2 จะเริ่มในช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วงปี 2021 ซึ่งเป็นการมอบทุนสนับสนุนให้กับศูนย์ความร่วมมือภูมิภาคไม่เกิน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯต่อโครงการ อ้างอิง https://www.foodbev.com/news/canada-invests-148m-in-sustainable-agriculture-practices/