การเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติทางการเกษตรทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 70% ภายในปี ค.ศ. 2036

Argonne National Laboratory หน่วยงานในสังกัด U.S. Department of Energy ได้ทำการศึกษาเรื่อง “Novel technologies for emission reduction complement conservation agriculture to achieve negative emissions from row crop production” ซึ่งตีพิมพ์ใน Proceedings of the National Academy of Sciences โดยพบว่า นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการปฏิบัติทางการเกษตรสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตธัญพืชได้มากถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ภายใน 15 ปีข้างหน้า การศึกษาได้ระบุถึงการผสมผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่นำมาใช้ได้ง่าย ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เป็นจำนวนมาก และเหมาะสมกับระบบการผลิตในปัจจุบันและตลาดธัญพืชที่จัดตั้งขึ้น รวมทั้งยืนยันว่า การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสามารถบรรลุผลได้ผ่านทางการเกษตรดิจิทัล (digital agriculture) พันธุกรรมพืชผลและจุลินทรีย์ (crop and microbial genetics) และการใช้พลังงานไฟฟ้า (electrification) โดยเทคโนโลยีใหม่ๆContinue reading “การเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติทางการเกษตรทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 70% ภายในปี ค.ศ. 2036”

แคนาดาสนับสนุนการปฏิบัติทางการเกษตรแบบยั่งยืน จำนวน 148 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

รัฐบาลแคนาดาประกาศการลงทุนในการพัฒนาและการดำเนินงานการปฏิบัติทางการเกษตรแบบยั่งยืน (Sustainable Agriculture Practices) เพื่อต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จำนวน 148 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วง 10 ปีต่อจากนี้ ผ่านทางโปรแกรม Agricultural Climate Solutions (ACS)  ทั้งนี้ โปรแกรม ACS มีเป้าหมายที่จะก่อตั้งเครือข่ายความร่วมมือระดับภูมิภาคของเกษตรกรทั่วทั้งแคนาดา ที่ได้รับการสนับสนุนจากนักวิทยาศาสตร์และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อช่วยกันพัฒนาและแบ่งปันวิธีการที่กักกับคาร์บอน และลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การทำแนวต้นไม้บังลม การจัดการธาตุอาหาร การปลูกพืชคลุมดิน การปลูกพืชแซม และการเปลี่ยนที่ดินเสื่อมโทรมให้มีพืชปกคลุมถาวร เป็นต้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการเพิ่มคุณภาพน้ำและดิน รวมถึงการรับมือกับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย ไฟไหม้ป่า และลมฟ้าอากาศสุดขั้ว สำหรับการดำเนินงานโปรแกรม ACS จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 จะเริ่มในเดือนเมษายนนี้ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาข้อเสนอศูนย์ความร่วมมือภูมิภาคของทุกจังหวัด ส่วนระยะที่ 2 จะเริ่มในช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วงปี 2021 ซึ่งเป็นการมอบทุนสนับสนุนให้กับศูนย์ความร่วมมือภูมิภาคไม่เกิน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯต่อโครงการ อ้างอิง https://www.foodbev.com/news/canada-invests-148m-in-sustainable-agriculture-practices/