วาติกันกระตุ้นคาทอลิกหยุดการลงทุนเชื้อเพลิงฟอสซิล

วาติกันได้กระตุ้นให้คาทอลิกหยุดการลงทุนในเชื้อเพลิงฟอสซิล และธุรกิจอื่นๆ ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม โดยการขอร้องนี้ได้ถูกบรรจุอยู่ในคู่มือผู้นำและผู้ทำงานคริสตจักร ที่มีความหนาถึง 225 หน้า เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี สาสน์พระสันตะปาปา “Laudato Si” (Praised Be) ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ในความต้องการที่จะปกป้องธรรมชาติ ชีวิต และคนไร้ที่พึ่ง ทั้งนี้ คู่มือผู้นำและผู้ทำงานคริสตจักรมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้• ขั้นตอนการปฏิบัติในการบรรลุเป้าหมายของสาสน์พระสันตะปาปา ที่สนับสนุนข้อตกลงโลกร้อนและตระหนักถึงความอันตรายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ• การสนับสนุนให้ไม่ลงทุนในบริษัทที่ไม่ผ่านคุณสมบัติต่างๆ เช่น ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน การใช้แรงงานเด็ก และการปกป้องสิ่งแวดล้อม• การหลีกเลี่ยงบริษัทที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือสังคม อาทิ การทำแท้ง การค้าอาวุธ และการทำลายสิ่งแวดล้อม (เช่น เชื้อเพลิงฟอสซิล)• การตรวจสอบอุตสาหกรรมขุดเจอะอย่างเข้มงวด ที่ทำให้ระบบนิเวศเปราะบางต่อการป้องกันการปนเปื้อนดิน น้ำ และอากาศ เมื่อเดือนที่แล้ว องค์กรกว่า 40 แห่งทั่วโลก ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นคาทอลิก เช่น ธนาคารวาติกัน สังฆมณฑล และสถาบันการศึกษา เป็นต้น ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าไม่ลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงฟอสซิล สาสน์พระสันตะปาปากระตุ้นให้คาทอลิกปกป้องสิทธิของประชาชนท้องถิ่นในพื้นดินของตนเอง และสิทธิเพื่อที่จะยืนหยัดในการต่อต้านบริษัทที่เป็นสาเหตุของหายนะทางสิ่งแวดล้อม หรือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มากเกินความจำเป็น อ้างอิงContinue reading “วาติกันกระตุ้นคาทอลิกหยุดการลงทุนเชื้อเพลิงฟอสซิล”