เซเนกัลวางเป้าหมายสู่ “เกษตรเชิงนิเวศ” แต่มันกลับไม่ง่ายอย่างที่คิดไว้

เซเนกัลได้วางเป้าหมายที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่เกษตรเชิงนิเวศ (Eco-farming) เพื่อเพิ่มการผลิตอาหารที่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ และเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวของเกษตรกร โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การปลูกต้นไม้ในฟาร์ม การผลิตพืชที่มีความหลากหลาย การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และการหมุนเวียนพืชเพื่อรักษาคุณภาพดิน ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่ก็ได้ดำเนินการอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว แต่เซเนกัลต้องการจะยกระดับกิจกรรมต่างๆ ให้เพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิม อย่างไรก็ตาม มันอาจจะไม่ง่ายอย่างที่คิดไว้ เพราะรัฐบาลได้ให้เงินอุดหนุนในการใช้ปุ๋ยเคมีมามากกว่า 2 ทศวรรษ เพื่อให้มีการผลิตอาหารเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปุ๋ยเคมีคงไม่ยอมสูญเสียผลประโยชน์อย่างแน่นอน นอกจากนี้เกษตรกรก็ยังไม่มีความรู้ด้านเกษตรเชิงนิเวศมากนัก ทั้งนี้ เซเนกัลมีประชากรประมาณ 16 ล้านคน ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท และยังพึ่งพิงการเกษตรเพื่อยังชีพเป็นหลัก โดยในปีนี้คาดการณ์ว่าจะมีประชากรมากกว่า 2.5 ล้านคน ที่ไม่ได้รับอาหารอย่างเพียงพอ และ 700,000 คนจากจำนวนดังกล่าวอยู่ในภาวะวิกฤติ อ้างอิง https://www.weforum.org/agenda/2020/02/senegal-eco-farming-food-supply-climate-change/