พลาสติกจะส่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเทียบเท่ากับโรงไฟฟ้าถ่านหิน 615 โรง ภายในปี 2050

รายงานฉบับใหม่ของ Center for International Environmental Law ได้ระบุว่า ความต้องการพลาสติกกำลังเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งเมื่อคำนวณทั้งวงจรชีวิตของพลาสติกจะพบว่า ในปี 2019 นี้ การผลิตและการเผาทำลายพลาสติกจะก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกจำนวน 850 ล้านตัน เทียบเท่ากับการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงไฟฟ้าถ่านหินจำนวน 189 โรง และถ้าการผลิตพลาสติกยังคงดำเนินต่อไปแบบนี้ ในปี 2030 ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากพลาสติกจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.34 จิกะตันต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงไฟฟ้าถ่านหินจำนวน 295 โรง รวมทั้งจะเพิ่มขึ้นไปถึง 2.8 จิกะตันต่อปี ในปี 2050 หรือเทียบเท่ากับการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงไฟฟ้าถ่านหินจำนวน 615 โรง ทั้งนี้ ในรายงานยังได้นำเสนอวิธีการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของพลาสติกจำนวน 5 วิธี คือ การเรียกร้องให้หยุดการผลิตและใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง การยกเลิกการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และปิโตรเคมี แห่งใหม่ การสนับสนุนชุมชนปลอดขยะ การเรียกร้องให้ผู้ผลิตสินค้าพลาสติกรับผิดชอบกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากสินค้าของพวกเขา การตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่ทะเยอทะยานมากขึ้น โดยคำนึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากพลาสติกด้วย ที่มา: https://cleantechnica.com/2019/06/03/environmental-impact-of-plastics-could-be-equal-to-615-coal-fired-generating-plants-by-2050/