สหภาพยุโรปกำหนดลักษณะกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการลงทุนสีเขียว

เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา สหภาพยุโรปได้อนุมัติกรอบการทำงานที่ระบุลักษณะกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนสีเขียวในภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น และป้องกันการฟอกเขียว (greenwashing) ซึ่งเป็นการทำให้สาธารณชนเข้าใจผิดว่ามีการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยลักษณะกิจกรรมฯที่เข้าข่ายต้องตอบสนองต่อเป้าหมายทางสิ่งแวดล้อม 6 ประการ ได้แก่ การลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปกป้องทรัพยากรน้ำและทะเลและการใช้ทรัพยากรน้ำและทะเลอย่างยั่งยืน การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน การควบคุมและป้องกันมลพิษ และการปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศน์และความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น ส่วนเกณฑ์ในการพิจารณากิจกรรมฯตามแต่ละเป้าหมายทางสิ่งแวดล้อมจะแล้วเสร็จภายในปี ค.ศ. 2021 ทั้งนี้ สหภาพยุโรปได้ประเมินไว้ว่าจะต้องมีการลงทุนสีเขียวสูงถึง 260,000 ล้านยูโรต่อปี ในช่วงทศวรรษหน้า เพื่อที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ อ้างอิง https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20200604STO80509/eu-defines-green-investments-to-boost-sustainable-finance

สหภาพยุโรปมอบเงินอุดหนุนให้ยูกันดา 90.4 ล้านยูโร เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียว

เงินอุดหนุนที่ได้รับจะจัดสรรให้กับโครงการต่างๆ เช่น การเกษตรที่มีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่ำ การขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงการจัดการน้ำเสีย พลังงานสะอาด (พลังงานแสงอาทิตย์และน้ำ) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การจัดการขยะมูลฝอย และแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) สำหรับครัวเรือนและอุตสาหกรรม.ที่มา https://www.afrik21.africa/en/uganda-european-union-grants-e90-4-million-for-green-economy/