วาติกันกระตุ้นคาทอลิกหยุดการลงทุนเชื้อเพลิงฟอสซิล

วาติกันได้กระตุ้นให้คาทอลิกหยุดการลงทุนในเชื้อเพลิงฟอสซิล และธุรกิจอื่นๆ ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม โดยการขอร้องนี้ได้ถูกบรรจุอยู่ในคู่มือผู้นำและผู้ทำงานคริสตจักร ที่มีความหนาถึง 225 หน้า เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี สาสน์พระสันตะปาปา “Laudato Si” (Praised Be) ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ในความต้องการที่จะปกป้องธรรมชาติ ชีวิต และคนไร้ที่พึ่ง ทั้งนี้ คู่มือผู้นำและผู้ทำงานคริสตจักรมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้• ขั้นตอนการปฏิบัติในการบรรลุเป้าหมายของสาสน์พระสันตะปาปา ที่สนับสนุนข้อตกลงโลกร้อนและตระหนักถึงความอันตรายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ• การสนับสนุนให้ไม่ลงทุนในบริษัทที่ไม่ผ่านคุณสมบัติต่างๆ เช่น ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน การใช้แรงงานเด็ก และการปกป้องสิ่งแวดล้อม• การหลีกเลี่ยงบริษัทที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือสังคม อาทิ การทำแท้ง การค้าอาวุธ และการทำลายสิ่งแวดล้อม (เช่น เชื้อเพลิงฟอสซิล)• การตรวจสอบอุตสาหกรรมขุดเจอะอย่างเข้มงวด ที่ทำให้ระบบนิเวศเปราะบางต่อการป้องกันการปนเปื้อนดิน น้ำ และอากาศ เมื่อเดือนที่แล้ว องค์กรกว่า 40 แห่งทั่วโลก ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นคาทอลิก เช่น ธนาคารวาติกัน สังฆมณฑล และสถาบันการศึกษา เป็นต้น ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าไม่ลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงฟอสซิล สาสน์พระสันตะปาปากระตุ้นให้คาทอลิกปกป้องสิทธิของประชาชนท้องถิ่นในพื้นดินของตนเอง และสิทธิเพื่อที่จะยืนหยัดในการต่อต้านบริษัทที่เป็นสาเหตุของหายนะทางสิ่งแวดล้อม หรือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มากเกินความจำเป็น อ้างอิงContinue reading “วาติกันกระตุ้นคาทอลิกหยุดการลงทุนเชื้อเพลิงฟอสซิล”

4 วิธีการเพื่อเปลี่ยนจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไปเป็นพลังงานสะอาด

ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน การใช้พลังงานสะอาดมีการเติบโตที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก แต่เชื้อเพลิงฟอสซิลก็ยังพลังงานหลักที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย และคิดเป็น 80% ของการใช้พลังงานทั้งโลก ซึ่งทำให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 75% นอกจากนี้ เชื้อเพลิงฟอสซิลยังทำให้เศรษฐกิจของประเทศเปราะบาง เนื่องจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง และการพึ่งพิงการนำเข้าพลังงาน รวมทั้งเชื้อเพลิงฟอสซิลยังก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ซึ่งคร่าชีวิตประชาชนทั่วโลกถึง 4.2 ล้านคนต่อปี จากการรายงานขององค์การอนามัยโลก ดังนั้น การใช้พลังงานหมุนเวียนจะมีส่วนช่วยในการกำจัดปัญหาต่างๆ เหล่านี้ และยังสามารถสร้างโอกาสให้แก่ธุรกิจและชุมชนอีกด้วย โดย 4 วิธีการเพื่อเปลี่ยนจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไปเป็นพลังงานสะอาด มีดังนี้ กำจัดการอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลและกำหนดราคาคาร์บอน – การอุดหนุนการผลิตและการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลมีแนวโน้มลดลงในปัจจุบัน แต่ยังมีจำนวนกว่า 373,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี (ข้อมูลปี 2015) การปฏิรูปการอุดหนุนเชื้อเพลิงร่วมกับการกำหนดราคาคาร์บอน สามารถสร้างรายรับให้กับรัฐบาลประมาณ 2.8 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี ภายในปี 2030 นอกจากนี้ จากการศึกษาเศรษฐกิจระดับประเทศและท้องถิ่น 70 แห่ง ยังพบว่า การกำหนดราคาคาร์บอนไม่ได้ทำให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจช้าลง แต่ช่วยส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังธุรกิจ อุตสาหกรรม และผู้บริโภค ในการปรับตัวไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ เพิ่มการลงทุนในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ – ถึงแม้ว่าการจัดหาเงินเพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคาร สามารถเพิ่มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ แต่เราต้องยกระดับและขยายขอบเขตของนโยบาย เพื่อให้เกิดการไหลของการลงทุนเพิ่มมากขึ้นContinue reading “4 วิธีการเพื่อเปลี่ยนจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไปเป็นพลังงานสะอาด”