อธิบายสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโลกด้วยกราฟ 3 ชุด

1) ประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด 3 อันดับแรก มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็น 16 เท่าของประเทศที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุด 100 อันดับแรก จีน สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมกันกว่า 41.5% ของก๊าซเรือนกระจกโลก ในขณะที่ประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุด 100 อันดับแรก มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมกันเพียง 3.6% เท่านั้น รวมทั้งประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด 10 อันดับแรก ยังปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 2 ใน 3 ของก๊าซเรือนกระจกโลก ดังนั้น เราไม่สามารถประสบความสำเร็จในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยปราศจากการดำเนินงานของประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด 10 อันดับแรก 2) ภาคพลังงานมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด แต่การดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกต้องทำในทุกภาคส่วน นับตั้งแต่มีการรายงานในปี 1990 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน (การไฟฟ้า การขนส่ง การผลิต อาคาร การรั่วไหล และเชื้อเพลิงฟอสซิลอื่นๆ) คิดเป็น 73% ของก๊าซเรือนกระจกโลกในปี ค.ศ. 2017 โดยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานเพิ่มสูงขึ้นกว่า 56% ตั้งแต่ปี 1990Continue reading “อธิบายสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโลกด้วยกราฟ 3 ชุด”