61% ของบริษัทเชื่อว่า การยกระดับไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวจะนำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจ

The Entrepreneurs Network ได้เปิดเผยผลสำรวจเกี่ยวกับธุรกิจเอสเอ็มอีและเศรษฐกิจสีเขียว พบว่า ธุรกิจเอสเอ็มอีโดยส่วนใหญ่เชื่อว่า การยกระดับไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวจะสร้างโอกาสให้ธุรกิจของตนเองและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้วย โดยผลสำรวจแบ่งออกเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1) ความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า บริษัท 50% เห็นว่า ลูกค้าคาดหวังให้บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และ บริษัท 57% เห็นว่า ลูกจ้างต้องการทำงานให้กับบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 2) การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พบว่า เอสเอ็มอี 54% ดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา และเอสเอ็มอี 47% เชื่อว่าสามารถดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้มากกว่านี้อีก 3) ความช่วยเหลือของรัฐบาลในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พบว่า เอสเอ็มอี 38% คิดว่าอยู่ในระดับปานกลาง 30% คิดว่าอยู่ในระดับที่ไม่ดี และ 24% คิดว่าอยู่ในระดับที่ดีแล้ว ที่มา: https://www.circularonline.co.uk/news/61-of-businesses-think-green-economy-presents-positive-opportunities/

การสนับสนุนธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นาย คมศักดิ์ สว่างไสว นักวิชาการประจำ ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกริ่นนำ ภาคธุรกิจถือว่าเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนมิติต่างๆ ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ การจ้างงาน การสร้างนวัตกรรม สังคม หรือสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อม ถ้าภาคธุรกิจมีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยตัวของตัวเองแล้ว ย่อมจะส่งผลดีต่อทั้งสังคมและประเทศชาติในระยะยาว อย่างไรก็ตาม การให้ภาคธุรกิจดำเนินงานธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพียงฝ่ายเดียว อาจจะไม่ประสบความสำเร็จอย่างราบรื่น ถ้าปราศจากการสนับสนุนจากภาครัฐ ที่สามารถมองภาพรวมของเศรษฐกิจสีเขียวและการเติบโตสีเขียวได้ดีกว่า ดังนั้น ในบทความนี้จะนำเสนอการดำเนินงานเพื่อการสนับสนุนธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ทั้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศ ที่มีเป้าหมายการสนับสนุนที่เน้นทั้งบริษัทและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)   เครื่องมือสำหรับ Green Business Environment Reform ของ DCED Donor Committee for Enterprise Development (DCED) เป็นฟอรั่มแบ่งปันประสบการณ์ที่ใช้ได้ในทางปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาคเอกชน ซึ่งมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ ผู้บริจาค มูลนิธิ และหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ DCED จะมีส่วนช่วยสนับสนุนกลยุทธ์การเติบโตสีเขียว (Green Growth) และการเติบโตอย่างทั่วถึงContinue reading “การสนับสนุนธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

10 เทรนด์ธุรกิจสีเขียว ปี 2016

  คุณคมศักดิ์ สว่างไสว   สำหรับธุรกิจแล้ว การติดตามแนวโน้มต่างๆ ทางธุรกิจ ถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดเป้าหมาย การดำเนินงาน และกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ เพราะถ้าบริษัทไม่ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างจริงจัง นอกจากบริษัทอาจจะตกยุคตกสมัยแล้ว ยังอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทตนเองอีกด้วย เฉกเช่นเดียวกับการดำเนินงานธุรกิจสีเขียวที่มีแนวโน้มในแต่ละปีที่แตกต่างจากปีที่ผ่านๆ มา ดังนั้น ในฉบับนี้ ผมจึงขอนำเสนอ 10 แนวโน้มธุรกิจสีเขียวในปี 2016 ซึ่งเนื้อหาของบทความนี้ได้สรุปมาจากรายงาน State of Green Business 2016 โดย Joel Makower ประธานและบรรณาธิการบริหารของ GreenBiz.com   1.การเพิ่มความเร็วของ Circular Economy ความคิดที่จะสร้างโลกแบบวนกลับ (Closed-loop World) ที่ซึ่งวัสดุและทรัพยากรจะถูกนำมารีไซเคิลตลอดเวลา และไม่มีการปล่อยของเสียและมลพิษอีกเลย เป็นความคิดที่เริ่มมาตั้งแต่ยุคแรกๆ ของการเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ ซึ่งในปัจจุบันได้มีแนวคิดที่ใกล้เคียงมากที่สุด คือ เศรษฐกิจวงรอบ (Circular Economy) เศรษฐกิจวงรอบยังไม่มีนิยามที่ตายตัวในปัจจุบัน แต่โดยรวมจะหมายถึง เศรษฐกิจที่ถูกบูรณะและฟื้นฟูด้วยการออกแบบ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบ และวัสดุ ในระดับที่ก่อให้เกิดอรรถประโยชน์และมูลค่าสูงที่สุดตลอดเวลาContinue reading “10 เทรนด์ธุรกิจสีเขียว ปี 2016”

การรับรองธุรกิจสีเขียว

   คมศักดิ์ สว่างไสว นักวิจัยอิสระ จากที่เราได้ทราบถึงองค์ประกอบของธุรกิจสีเขียวในฉบับที่แล้ว ในฉบับนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการรับรองธุรกิจสีเขียว เพราะเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่า เมื่อเราคิดที่จะทำธุรกิจสีเขียวแล้ว ก็จะต้องมีการรับรองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองว่าได้ดำเนินงานมาอย่างถูกทาง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของเรา โดยการรับรองธุรกิจสีเขียวนี้ จะเป็นการรับรองในเชิงนโยบายและการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทเท่านั้น ไม่ใช่การรับรองไปที่ตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมทั้งไม่ใช่การรับรองที่แผนกใดแผนกหนึ่งของบริษัทอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานการรับรองธุรกิจสีเขียวที่เป็นมาตรฐานแบบเดียวกันทั้งหมด โดยองค์กรที่ออกมาตรฐานส่วนใหญ่เป็นองค์กรแสวงหากำไรและไม่แสวงหากำไร ซึ่งแต่ละองค์กรครอบคลุมขอบเขตอำนาจในการรับรองไม่เหมือนกัน บางองค์กรออกมาตรฐานที่ใช้ได้ในระดับท้องถิ่น บางองค์กรออกมาตรฐานที่ใช้ได้ในระดับประเทศ และมีองค์กรน้อยมากที่ออกมาตรฐานระหว่างประเทศ นอกจากนี้มาตรฐานส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และมีส่วนน้อยที่อยู่ในระดับธุรกิจขนาดใหญ่ ถึงแม้ว่า เป็นเรื่องยากลำบากที่จะพิจารณาธุรกิจสีเขียวที่มีมาตรฐานแตกต่างกัน แต่เราสามารถเรียนรู้รายละเอียดสำคัญๆ ที่เหมือนกันในแต่ละมาตรฐานได้ โดยมาตรฐานที่ใช้ในครั้งนี้ ได้แก่ Institute for Green Business Certification, Green America Certification, Green Business Bureau และ Green Plus Certification หลักการทั่วไปของการรับรองธุรกิจสีเขียว การรับรองธุรกิจสีเขียวจะมีหลักการทั่วไปที่ยึดถือตาม 3 เสาหลักของความยั่งยืน คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยที่เสาหลักสุดท้ายจะถูกเปลี่ยนเป็นContinue reading “การรับรองธุรกิจสีเขียว”

ธุรกิจสีเขียว (Green Business)

คมศักดิ์ สว่างไสว  นักวิจัยอิสระ |||| ถ้าหากเราได้ตามเมกะเทรนด์ของโลกเป็นประจำก็จะพบว่า แนวโน้มใหญ่ของโลกเรื่องหนึ่งที่ถูกรายงานทั้งบนเว็บไซต์และการศึกษาขององค์กรต่างๆ ก็คือ “สิ่งแวดล้อม” เพราะทุกคนรู้ดีว่า ชีวิตเราไม่สามารถดำรงอยู่ได้ หากปราศจากสภาพแวดล้อมที่สะอาดและสมบูรณ์ ดังนั้น ในอนาคตผู้คนจะสนใจที่ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งจะสนใจบริษัทที่ใส่ใจเรื่องพวกนี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งเรื่องนี้จะเป็นแรงกดดันต่อบริษัทที่จะต้องปรับตัวตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นโอกาสในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของบริษัท ให้เป็น “ธุรกิจสีเขียว ” มากขึ้น