แอฟริกาใต้มีการจ้างงานสีเขียว 19,000 ตำแหน่ง ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

GreenCape ซึ่งเป็นหน่วยงานพัฒนาสาขาเศรษฐกิจสีเขียวไม่แสวงหาผลกำไร ในประเทศแอฟริกาใต้ ได้ฉลองครบรอบ 10 ปี โดยรายงานความสำเร็จในการจ้างงานสีเขียวทางตรงกว่า 19,000 ตำแหน่ง รวมถึงเป็นหุ้นส่วนในการจัดสรรเงินทุนในการสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวกว่า 41,000 ล้านแรนด์ นับตั้งแต่ ปี 2010 เป็นต้นมา ในช่วงเริ่มต้น GreenCape มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนใน Western Cape ต่อมาจึงขยายการดำเนินงานไปสู่ระดับประเทศ โดยครอบคลุมหลากหลายสาขา เช่น น้ำ เกษตรยั่งยืน เศรษฐกิจหมุนเวียน และการเงินสีเขียว อ้างอิง https://www.esi-africa.com/industry-sectors/finance-and-policy/a-decade-of-green-economy-investments-pays-off-in-job-creation/