IRENA เผย COVID-19 เป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันให้โลกเปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียน

แม้การระบาดของไวรัสโควิด 19 จะเป็นวิกฤติใหญ่ที่ทั่วโลกต้องรับมือ แต่วิกฤตครั้งนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเร่งให้การขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลงกลายสิ่งที่คาดการณ์ หรือมีความมุ่งหวังว่าจะเกิดนั้นเป็นจริงเร็วขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนด้วย องค์การพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (International Renewable Energy Agency : IRENA) เปิดตัวรายงานฉบับสำคัญในหัวข้อ “โฉมหน้าพลังงานหมุนเวียนโลก : การเปลี่ยนแปลงพลังงานในปี 2050” ซึ่งเกี่ยวข้องกับกรอบนโยบายนับสนุนการลดการปล่อยคาร์บอนของระบบพลังงานโลกจนถึงปี 2050 จากการสำรวจรากรายงาน การใช้พลังงานที่ไม่ทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ (Decarbonisation) หรือการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เหลือศูนย์นั้น มีความท้าทายมากโดยเฉพาะในภาคการขนส่ง การบิน และอุตสาหกรรมหนักรายงานระบุว่าการจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ในระยะเวลาอันใกล้มีความสำคัญต่อการปล่อยมลพิษให้เป็นศูนย์ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษ รายงานฉบับนี้ชี้ให้เห็นว่า ผลระทบของการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ทำให้รัฐบาลทั่วโลกต้องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนานใหญ่ ซึ่งลักษณะของนโยบายนั้นแนวโน้มที่จะต้องปรับเปลี่ยน วางแผนใหม่ ระบบเศรษฐกิจ สังคมใหม่ จึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะวางกรอบนโยบายให้ตอบสนอง และสอดคล้องกับวาระการพัฒนา 2030 และข้อตกลงปารีส (paris agreement) สำหรับด้านพลังงานต้องมี “มาตรการกระตุ้น และฟื้นฟูที่มุ่งให้เปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน ลดปล่อยคาร์บอนและสร้างสังคมที่มีความยืดหยุ่น” นอกจากนี้ รายงานยังทบทวนการเปลี่ยนแปลงพลังงานผ่านในระดับภูมิภาค นอกเหนือจากที่ได้ศึกษาไปก่อนหน้านี้ “วิสัยทัศน์ของนโยบายการเปลี่ยนแปลงพลังงานเป็นสื่อกลางในการสร้างสังคมโลกที่ลดการปล่อยคาร์บอนอย่างแท้จริง” การค้นพบที่สำคัญของเอกสารฉบับนี้มุ่งเน้นไปที่โอกาส/ปัจจัยที่จะเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเฉพาะสำหรับ 10 ภูมิภาคทั่วโลก คือ การปล่อยContinue reading “IRENA เผย COVID-19 เป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันให้โลกเปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียน”