New York พบสาร PFOS จากโฟมดับเพลิงปนเปื้อนแหล่งน้ำของชุมชน

ชุมชนใน Capital Region ซึ่งเป็นเขตมหานครรอบๆ Albany เมืองหลวงของรัฐ New York พบสาร PFOS จากโฟมดับเพลิงปนเปื้อนในระบบน้ำของชุมชน ซึ่งมาจากศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงใกล้ๆ โดยมีระดับการปนเปื้อนสาร PFOS อยู่ที่ 13.3 ppt ซึ่งสูงกว่าระดับการปนเปื้อนสูงสุดที่กระทรวงสาธารณสุขของรัฐ New York กำลังเสนอที่ 10 ppt สำหรับ PFOS และ PFOA แม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ แต่กระทรวงสาธารณสุขของรัฐ New York กลับเสนอช่วงผ่อนผันเพื่อแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสาร PFOS หรือ PFAS เป็นเวลาถึง 3 ปี แก่ผู้ให้บริการน้ำประปา รวมทั้งสามารถรายงานการตรวจสารฯเป็นรายปี แทนที่จะเป็นรายไตรมาสเหมือนสารเคมีอื่นๆ ที่มีความคล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ PFOS เป็นสาร POPs ชนิดหนึ่ง ภายใต้อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants) ที่ทุกประเทศต้องออกกฎหมายเพื่อกำจัดสารนี้ให้หมดสิ้นไปContinue reading “New York พบสาร PFOS จากโฟมดับเพลิงปนเปื้อนแหล่งน้ำของชุมชน”

นิวยอร์คจะห้ามร้านค้าปลีกให้ถุงพลาสติกกับลูกค้า ในเดือนมีนาคม 2020

ผู้บัญญัติกฎหมายแห่งรัฐนิวยอร์คได้เห็นชอบแผนห้ามร้านค้าปลีกให้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (single-use plastic bags) ของ Andrew M. Cuomo ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ค โดยจะมีผลบังคับใช้ทั่วทั้งรัฐ ในเดือนมีนาคม 2020 ซึ่งนับเป็นรัฐที่สองต่อจากแคลิฟอร์เนีย ที่เริ่มแผนนี้มาตั้งแต่ปี 2016 อย่างไรก็ตาม ได้มีข้อยกเว้นให้ร้านค้าปลีกสามารถให้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งได้ ในกรณีที่เป็นการใส่หนังสือพิมพ์ การใส่ผักและผลไม้ และการใส่อาหารที่ซื้อกลับบ้าน รวมทั้งการใส่สินค้าที่ขายเป็นแพ็ค นอกจากนี้ ยังมีข้อกำหนดที่อนุญาตให้เขตและเมืองต่างๆ สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจำนวน 5 เซนต์ สำหรับการใช้ถุงกระดาษแทนการใช้ถุงพลาสติกฯ โดยรายได้จะนำไปซื้อถุงที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ (reusable bags) ให้กับผู้บริโภค และนำไปให้กองทุนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของรัฐนิวยอร์ค วัตถุประสงค์ของแผนนี้ มีขึ้นเพื่อลดขยะที่เกิดจากทิ้งถุงพลาสติก และลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการผลิตถุงพลาสติก ที่มา: https://www.nytimes.com/2019/03/28/nyregion/plastic-bag-ban-.html