4 อุปสรรคใหญ่ของการเงินมหาสมุทรอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันมหาสมุทรโลก (World Ocean Day) นิตยสาร Nature Communications ได้ตีพิมพ์บทความ Financing a Sustainable Ocean Economy โดยมีเนื้อหากล่าวถึง อุปสรรคที่สำคัญในการจัดหาเงินทุนให้กับเศรษฐกิจมหาสมุทรอย่างยั่งยืน ซึ่งมี 4 ประเด็น ดังนี้. ความอ่อนแอของสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดึงดูดการเงินมหาสมุทรอย่างยั่งยืน การลงทุนภาครัฐและเอกชนที่ไม่เพียงพอในระบบเศรษฐกิจมหาสมุทร เนื่องจากขาดโครงการที่มีคุณภาพและน่าลงทุน ซึ่งมีขนาดข้อตกลงและอัตราส่วนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อให้ตรงกับเงินทุนที่มีอยู่ ประชาชนมีวิสัยทัศน์และความสามารถในการพัฒนาโครงการที่จำกัด ทำให้ไม่เป็นที่ดึงดูดใจของนักลงทุน ระดับความเสี่ยงสัมพัทธ์ที่ยอมรับได้ (Relative Risk Profile) ของการลงทุนมหาสมุทรที่สูงขึ้น ซึ่งการประกันภัยและการบรรเทาความเสี่ยงก็ไม่มีสิทธิเข้าไปจัดการได้ ทั้งนี้ ในช่วงก่อนมีการระบาดของ COVID-19 ได้มีการประเมินว่า เศรษฐกิจมหาสมุทรที่มีขนาด 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2010 จะขยายตัวไปถึง 3 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2030 อ้างอิง https://phys.org/news/2021-06-major-barriers-sustainable-ocean-economy.html