New York พบสาร PFOS จากโฟมดับเพลิงปนเปื้อนแหล่งน้ำของชุมชน

ชุมชนใน Capital Region ซึ่งเป็นเขตมหานครรอบๆ Albany เมืองหลวงของรัฐ New York พบสาร PFOS จากโฟมดับเพลิงปนเปื้อนในระบบน้ำของชุมชน ซึ่งมาจากศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงใกล้ๆ โดยมีระดับการปนเปื้อนสาร PFOS อยู่ที่ 13.3 ppt ซึ่งสูงกว่าระดับการปนเปื้อนสูงสุดที่กระทรวงสาธารณสุขของรัฐ New York กำลังเสนอที่ 10 ppt สำหรับ PFOS และ PFOA แม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ แต่กระทรวงสาธารณสุขของรัฐ New York กลับเสนอช่วงผ่อนผันเพื่อแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสาร PFOS หรือ PFAS เป็นเวลาถึง 3 ปี แก่ผู้ให้บริการน้ำประปา รวมทั้งสามารถรายงานการตรวจสารฯเป็นรายปี แทนที่จะเป็นรายไตรมาสเหมือนสารเคมีอื่นๆ ที่มีความคล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ PFOS เป็นสาร POPs ชนิดหนึ่ง ภายใต้อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants) ที่ทุกประเทศต้องออกกฎหมายเพื่อกำจัดสารนี้ให้หมดสิ้นไปContinue reading “New York พบสาร PFOS จากโฟมดับเพลิงปนเปื้อนแหล่งน้ำของชุมชน”