นครศรีธรรมราช 1 ใน 4 เมืองนำร่องของอาเซียน ในการใช้หลักการของ ‘เศรษฐกิจหมุนเวียน’ เพื่อแก้ปัญหาขยะพลาสติกทางทะเล

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) ได้ประกาศสี่เมืองนำร่องของโครงกาจัดการขยะพลาสติกเป็น“ แบบหมุนเวียน” และลดมลภาวะพลาสติกของสภาพแวดล้อมทางทะเล เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีขยะพลาสติกในมหาสมุทรมากที่สุด Armida Salsiah Alisjahbana ผู้บริหารของ ESCAP ระบุว่าภูมิภาคพบขยะพลาสติกในทะเลมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็วคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 60% ของการรั่วไหลของขยะพลาสติกสู่สิ่งแวดล้อม มลภาวะมาจากของเสียที่ไม่ได้รับการแจ้งเตือนและการรั่วไหลในระบบจัดการขยะ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2020 ที่ผ่านมาได้มีการเปิดตัวโครงการ ‘Closing the Loop’ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นในการสร้างความสามารถของเมืองในอาเซียนเพื่อวางแผนและจัดการขยะพลาสติกโดยใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมีเมืองนำร่องคือ: กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย; สุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย; นครศรีธรรมราช ประเทศไทย และดานัง ประเทศเวียดนาม โดยได้มีการกำหนดแนวทาง ดังนี้ ประการแรก การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่นสามารถตรวจสอบการรั่วไหลของขยะพลาสติกและระบุจุดที่เป็นจุดปล่อยหรือรสร้างขยะ เครื่องมือนี้จะพัฒนาออกมาในรูปแบบแอพพลิเคชั่นอาศัยการรับรู้ระยะจากไกลดาวเทียมและแอปพลิเคชันจะใช้ข้อมูลเหล่านั้นสร้างแผนที่ขยะพลาสติกและแบบจำลอง ประการที่สองโครงการจะให้การฝึกอบรมและเครื่องมือสำหรับผู้กำหนดนโยบายในการพัฒนานโยบายและกลยุทธ์การลงทุนที่ใช้แนวทางเศรษฐกิจหมึนเวียน ในการจัดการขยะพลาสติกของแต่ละเมือง โครงการดังกล่าวจะเป็นกลไกสนับสนุนการดำเนินงานในระดับท้องถิ่นตามกรอบการดำเนินงานของอาเซียนเรื่องเศษซากทางทะเล และ G20 โอซาก้า Blue Ocean Vision ซึ่งเปิดตัวในระหว่างการเป็นประธานกลุ่ม 20 (G20) ของญี่ปุ่นในปี 2019 วิสัยทัศน์ของโอซาก้าในฐานะผู้นำ G20Continue reading “นครศรีธรรมราช 1 ใน 4 เมืองนำร่องของอาเซียน ในการใช้หลักการของ ‘เศรษฐกิจหมุนเวียน’ เพื่อแก้ปัญหาขยะพลาสติกทางทะเล”