งานเสวนาวิชาการ ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว ปีที่ 4: ด้านเศรษฐกิจสีเขียว ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “ผลกระทบของความสูญเสีย (Loss) และความเสียหาย (Damage) จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

📣📣📣 ขอเชิญร่วมรับฟังงานเสวนาวิชาการ ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว ปีที่ 4: ด้านเศรษฐกิจสีเขียว ครั้งที่ 1ในหัวข้อ “ผลกระทบของความสูญเสีย (Loss) และความเสียหาย (Damage) จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”📌วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30-16.00 น.โดยงานเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชญานี ชวะโนทย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดร.กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยดร.โสมรัศมิ์ จันทรัตน์สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.อารียา โอบิเดียกวูคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์📌 ท่านที่สนใจสามารถรับชมออนไลน์ผ่านทาง PRO-Green facebook page