ILO ใช้ระบบสหกรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเก็บขยะในเซเนกัล

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้เริ่มการประเมินตลาดการจัดการขยะและการใช้ระบบสหกรณ์เพื่อการจัดการขยะในเซเนกัล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนเก็บขยะที่อยู่นอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบสหกรณ์ ซึ่งการเริ่มดำเนินการนี้ยังรวมถึง การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ที่มุ่งเน้นในประเด็นห่วงโซ่คุณค่าของพลาสติก เพื่อต้องการสร้างสรรค์อุตสาหกรรมใหม่จากพลาสติก ที่มีศักยภาพในด้านรายได้และการจ้างงานที่สูง ทั้งนี้ เซเนกัลมีปัญหาในการเข้าถึงบริการการจัดการขยะ ทำให้ประชากรยากจนในเขตเมืองต้องทนทุกข์ทรมานกับปัญหามลพิษทางอากาศและน้ำ นอกจากนี้ คนเก็บขยะซึ่งส่วนใหญ่มาจากชนบทก็มีรายได้ที่ต่ำ สภาพแวดล้อมในการทำงานก็ไม่ได้มีการป้องกันมากนัก จึงทำให้มีความเสี่ยงทางสุขภาพเพิ่มขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การจัดการในรูปแบบของสหกรณ์ คนเก็บขยะจะสามารถเข้าถึงผลประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมได้ เช่น การเข้าถึงตลาด อาชีวอนามัย และรายได้ที่มั่นคง ดังนั้น ในปี 2019 ILO จึงได้ร่วมมือกับ Women in Informal Employment (WIEGO) เพื่อทำการสำรวจความเป็นไปได้ในการใช้ระบบสหกรณ์กับคนเก็บขยะจาก Mbeubeuss เพื่อที่จะให้พวกเขามีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ทั้งสององค์กรยังร่วมมือกันในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการขยะ โดยมี Ministry of the Environment and Sustainable Development และ National Waste Management Program ซึ่งเป็นสองหน่วยงานหลักด้านการจัดการขยะของประเทศเข้าร่วมด้วย นอกจากนี้ ยังมีประธานและสมาชิกอีกContinue reading “ILO ใช้ระบบสหกรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเก็บขยะในเซเนกัล”

อินเดียเผยร่างกฎการจัดการขยะแบตเตอรี่ปี 2020

Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) ประเทศอินเดีย ได้ประกาศร่าง Battery Waste Management Rules 2020 เมื่อวันที่ 20 ก.พ. ที่ผ่านมา เพื่อมาทดแทน Batteries Rules 2001 โดยแบตเตอรี่ที่อยู่ในขอบข่ายจะรวมทั้งเซลล์แบตเตอรี่ที่ใช้ครั้งเดียวและที่ชาร์จซ้ำได้ การแก้ไขกฎฯในครั้งนี้ เพื่อทำให้มั่นใจว่า การรีไซเคิลแบตเตอรี่จะมีมาตรฐานและปลอดภัย และมุ่งเน้นการติดตามแบบเตอรี่ที่ใช้แล้ว ผ่านทางบันทึกออนไลน์และการจัดการข้อมูล นอกจากนี้ ยังมอบหมายความรับผิดชอบให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้ประกอบชิ้นส่วน ผู้แยกชิ้นส่วน และศูนย์รวบรวมขยะ เป็นต้น รวมทั้งเน้นย้ำการตระหนักรับรู้ถึงความอันตรายของตะกั่ว แคดเมียม และปรอท และมาตรการความปลอดภัยในการจัดการต่างๆ ทั้งนี้ ยังมีการกำหนดเป้าหมายความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิต (EPR) พร้อมกับกรอบการทำงานเพื่อการรวบรวมขยะแบตเตอรี่ และการสร้างช่องทางที่เหมาะสมสำหรับการรีไซเคิลขยะแบตเตอรี่อีกด้วย MoEFCC ได้ร้องขอให้ผู้ผลิตตั้งศูนย์รวบรวมขยะแบตเตอรี่ของตนเอง หรือเข้าร่วมในสถานที่ต่างๆ ที่เก็บรวบรวมแบตเตอรี่ใช้แล้วจากผู้บริโภคและผู้จัดจำหน่าย นอกจากนี้ ผู้ผลิตยังต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าContinue reading “อินเดียเผยร่างกฎการจัดการขยะแบตเตอรี่ปี 2020”

ญี่ปุ่นต้องการเป็นผู้นำด้านการจัดการของเสียในอาเซียน

กระทรวงสิ่งแวดล้อม เอกชน และเทศบาลท้องถิ่น ของญี่ปุ่น ร่วมมือกันผ่านทางการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อดำเนินการศึกษา พัฒนาข้อเสนอ และเข้าประมูล โครงการด้านการจัดการของเสียใน 10 ประเทศอาเซียน ดังนี้ 1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ญี่ปุ่นได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อทำโรงไฟฟ้าพลังงานขยะขั้นทดลองจำนวน 10 โครงการ ในสิงค์โปร์ ไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย อยู่ก่อนหน้าแล้ว และในปีนี้ กระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่นจะจัดสรรเงินจำนวน 2,000 ล้านเยน (18.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ของงบประมาณปี 2019 เพื่อสนับสนุนการสำรวจภาคสนามและกิจกรรมอื่นๆ ก่อนการประมูลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ รวมทั้งวางแผนที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายเบื้องต้นอีกครึ่งหนึ่งผ่านทาง Joint Crediting Mechanism ซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะนี้ มีจุดเด่นที่ไม่ได้ขายเฉพาะเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงระบบจัดการขยะ การฝึกอบรมบุคลากร การรีไซเคิล และบริการอื่นๆ อีกด้วย โดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมจะร่วมมือกับบริษัทเอกชน เช่น Hitachi Zosen, JFE Engineering, และ Mitsubishi Heavy Industries 2.Continue reading “ญี่ปุ่นต้องการเป็นผู้นำด้านการจัดการของเสียในอาเซียน”