เดนมาร์กเดินหน้าสร้างเกาะเทียม ผลิตพลังงานจากกังหันลมนอกชายฝั่งทะเล มูลค่าสูงกว่า 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

เดนมาร์กวางแผนสร้างเกาะเทียมขนาดใหญ่ในทะเลเหนือ เพื่อเป็นศูนย์กลางพลังงานหมุนเวียน (renewable energy hub) ในยุโรป และเป็นโครงการก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ Danish Emergency Agency ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัด Ministry of Climate, Energy and Utilities กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (public-private partnership) ที่ภาครัฐถือหุ้นเป็นส่วนใหญ่ โดยจะสร้างเกาะเทียมขนาด 120,000 ถึง 460,000 ตารางเมตร ในทะเลนอกชายฝั่ง Jutland ออกไป 80 กิโลเมตร ซึ่งในระยะแรกได้วางกำลังการผลิตติดตั้งไว้ที่ 3 กิกะวัตต์ โดยเป็นการผลิตพลังงานหมุนเวียนจากกังหันลมนอกชายฝั่งทะเล (offshore wind turbines) จำนวน 200 ต้น แล้วส่งกระแสไฟฟ้าไปยังศูนย์กลางพลังงาน ก่อนที่จะกระจายไปยังประเทศข้างเคียงผ่านระบบกริด ส่วนในระยะต่อมา จะทำการขยายกำลังการผลิตติดตั้งของศูนย์กลางพลังงานเป็น 10 กิกะวัตต์ ซึ่งมากพอที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับครัวเรือนมากกว่า 10 ล้านหลังในยุโรป ทั้งนี้ ต้นทุนประเมินของการสร้างเกาะเทียม ศูนย์กลางพลังงาน และระบบกริดContinue reading “เดนมาร์กเดินหน้าสร้างเกาะเทียม ผลิตพลังงานจากกังหันลมนอกชายฝั่งทะเล มูลค่าสูงกว่า 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ”