Vision & Mission

Vision

คลังสมองด้านนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อเสริมสร้างความสมดุลในการพัฒนาและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานแห่งความเป็นธรรม

Mission

1) สร้างองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจสีเขียว โดยการสนับสนุนของ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1.1) ติดตามความเคลื่อนไหวด้านมาตรการทางเศรษฐศาสตร์และภาษีสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ของต่างประเทศเพื่อนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเผยแพร่

1.2) สังเคราะห์มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ เน้นระบบมาตรการภาษีสิ่งแวดล้อม สำหรับประเทศไทย และสังเคราะห์ตัวชี้วัดของ SDG Indicators ที่เหมาะสมของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เศรษฐกิจสีเขียวและสังคมคาร์บอนต่ำ บนพื้นฐานแห่งความเป็นธรรม ในประเทศไทยอย่างแท้จริง (ผ่านกระบวนการระดมสมองหรือเสวนาทางวิชาการ)

1.3) ศึกษาและพัฒนานโยบายด้านเศรษฐกิจและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเศรษฐกิจสีเขียว บนพื้นฐานแห่งความเป็นธรรมและการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้ง การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยืน

1.4) เผยแพร่องค์ความรู้ ผ่านการผลิตผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ และการจัดอบรมและสัมมนาต่อสาธารณะ

1.5) เป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่ายการวิจัยและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านเศรษฐกิจสีเขียวระดับประเทศ และการพัฒนาตัวชี้วัด SDG Indicator ของประเทศไทย เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนทางนโยบาย

2) สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อการสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจสีเขียวและตัวชี้วัด SDG Indicators ที่เหมาะสมของประเทศไทย (ผ่านกระบวนการให้คำปรึกษาหรือกิจกรรมระดมสมอง)

3) สนับสนุนการเรียนการสอนด้วยการเปิดการสอนวิชาที่เป็นผลจากองค์ความรู้ของศูนย์วิจัยฯ และช่วยในการผลิตบัณฑิตของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้กับสังคม ในด้านเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และการเป็นที่ปรึกษาและคณะกรรมการวิทยานิพนธ์และสาระนิพนธ์

4) ประสานงานการสร้างเครือข่ายนักวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อร่วมกันพัฒนาโจทย์วิจัยด้านเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาตัวชี้วัดด้าน SDG ที่เหมาะสมของแต่ละประเทศ และเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในรูปแบบของการประชุมวิชาการต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

5) เป็นหน่วยงานทางวิชาการที่ทำหน้าที่เป็น “กระจกส่อง” นโยบายให้กับรัฐบาลในด้านเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแก้ไขปรับปรุงให้เกิดนโยบายที่เหมาะสม

6) พัฒนากลไกเชื่อมประสาน ภาครัฐ เอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการนำเอาผลงานไปสู่การใช้งานในเชิงปฏิบัติ

%d bloggers like this: