Working Paper

ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว (PRO-Green) ตั้งใจที่จะขับเคลื่อนศูนย์วิจัยฯ ให้เป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่ายนักวิชาการ นักวิจัย รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น งานวิจัยในปีที่ 4 นี้ จึงได้จัดทำเอกสารเชิงวิชาการด้านเศรษฐกิจสีเขียว (Working Paper) ด้านเศรษฐกิจสีเขียวและด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจำนวน 5 ฉบับ


1. การกำหนดกรอบการประเมินความสูญเสีย (Loss) และความเสียหาย (Damage) จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทของประเทศไทย โดย ชญานี ชวะโนทย์ , ศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ  และศรัณย์ ประวิตรางกูร

2. มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงระดับรากฐาน: ความท้าทายและโอกาสในการขับเคลื่อน SDGs ของประเทศไทย โดย ชล บุนนาค

3. Encouraging Citizen Engagement and Public Participation: The Supreme Audit Institutions’ (SAIs) Strategy in Supporting the Achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) โดย ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี คณะทำงาน SDG Move Thailand

4. Status of Knowledge on The Integration of SDGs in Budgetary Process โดย ณพล สุกใส

5. การเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายที่ท้าทายของประเทศไทย โดย นพรัตน์ พรหมอินทร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

%d bloggers like this: