PRO-Green Meeting The Center for Green Economy (CGE), Taiwan

วันที่ 19 กรกฏาคม 2561, PRO-Green ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับ The Center for Green Economy (CGE) ในสังกัด Chung-Hua Institution for Economic Research (CIER) จากประเทศไต้หวัน เรื่องนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวในประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางในการสร้างความร่วมมือทางด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและประเทศไต้หวัน

PRO-Green International Conference 2018

ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ กับองค์การบริหารก๊าซเรือนแระจก (องค์การมหาชน) ในหัวข้อ
The 4th CITC Regional Conference 2018 “Accelerating the Paris Agreement Implementation through Climate Finance,
Technology and Capacity Building” 17-19 July 2018.

Panel Session : R&D, technology and capacity building for climate change
mitigation and adaptation

at Pullman Bangkok King Power Hotel, Bangkok, Thailand

PRO-Green และนักวิจัยจาก Wageningen University and Research ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้พบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง V-ETS

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว และทีมนักวิจัยฯ ได้พบปะพูดคุยกับนักวิจัยจาก Wageningen University and Research ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้เรื่อง “การดำเนินนโยบายตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศไทย หรือ Voluntary Emission Trading Schemes (V-ETS)”

PRO-GREEN และ Global Green Growth Institute (GGGI) ร่วมหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาโครงการด้านเศรษฐกิจสีเขียวในอนาคต

 

ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว (Pro-Green) ได้ร่วมหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาโครงการด้านเศรษฐกิจสีเขียวในอนาคตกับสถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือ Global Green Growth Institute (GGGI) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมการพัฒนาสีเขียว (Green Growth) และส่งเสริมให้ประเทศต่าง ๆ มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อส่งแวดล้อม

อบรมหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนของ สกว. ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกฯ จัดอบรมหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระหว่างวันที่ 30-31 พ.ค. และ 6-8 มิถุนายน 2561 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนจำนวน 30 หน่วยงาน

ทั้งนี้ รศ.ดร. นิรมล สุธรรมกิจ ผอ.ศูนย์ฯ เป็นผู้บรรยายและเป็นกระบวนกรในการเรียนรู้เครื่องมือตลาดคาร์บอน

PRO-Green จัดอบรม SDGs ให้กับครูระดับมัธยม

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมประจักษตราดีไซน์ จังหวัดอุดรธานี ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว (PRO-Green) ร่วมกับ โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) และศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการอบรมครู หัวข้อ SDGs กับทางเลือกของเครื่องมือการเรียนการสอนสำหรับครูสอนสังคมศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา โดยมีครูสังคมศึกษาจากจังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย และจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

ในการอบรม ทีมวิทยากร ได้แก่
รศ.ดร.นิรม สุธรรมกิจ
ดร.ศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ
อ.ชล บุนนาค
อ.อรรถเศรษฐ์ จริยธรรมานุกูล
ดร.ณัฐวิคม พันธ์ุวงศ์ภักดี
ร่วมกันบรรยายเรื่องความเป็นมาของ SDGs และการนำเครื่องมือต่างๆ เช่น เกมส์กระดาน ฯลฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง SDGs และเป็นประโยชน์ต่อการสอนวิชาสังคมศึกษา ทั้งนี้การอบรมครูในครั้งนี้ จัดเป็นครั้งที่ 2 ต่อจากการอบรมครูฯ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับความสนใจจากคุณครูสังคมศึกษาเป็นอย่างมาก โดยคุณครูฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อปรับรุงการอบรมในครั้งต่อไปด้วย

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Economics, Thammasat University