Green Economy Watch

จุลสาร “จับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว” หรือ Green Economy Watch จัดทำขึ้นเพื่อ

1)ติดตามความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้าด้านวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียว รวมทั้งนโยบายและมาตรด้านเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศต่างๆ

2) ติดตามความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้าด้านวิชาการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทั้งด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (mitigation) และการปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (adaptation) และ

3)เผยแพร่องค์ความรู้ ผ่านการผลิตผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ และการจัดอบรมและสัมมนาต่อสาธารณะ

อ่านจุลสารย้อนหลัง

DSCF4497

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: